Zarządzenie Nr 169/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia "Planu działalności Urzędu Gminy Damnica na rok 2016"

ZARZĄDZENIE NR 169/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 29 grudnia 2015 r.

 

w sprawie przyjęcia „Planu działalności Urzędu Gminy Damnica na rok 2016”

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.1)), uwzględniając standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, określone w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2009 r. Nr 15, poz. 84) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.2))

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się w załączniku do niniejszego zarządzenia Plan działalności Urzędu Gminy Damnica, określający podstawowe cele, zadania i mierniki ich realizacji na rok 2016.

 

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia oraz jego realizacji, w bieżącej działalności każdej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Damnica.

 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się zespołowi ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Damnica.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


Załącznik

 

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z: 2013 r: poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r.: poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r.: poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 151, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150.

2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z: 2015 r.: poz. 1045 i poz. 1890.