Zarządzenie Nr 24/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmna Damnica

Zarządzenie nr  24/2019

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 30 stycznia 2019 r.

 

 

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Damnica.

       Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z poźn. zm.[1]) oraz art. 154 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.[2])

 

zarządza się, co następuje:

 

            § 1. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Damnica, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

 

            § 2. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Damnica, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

 

            § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi przedszkola oraz dyrektorom szkół podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Damnica.

 

            § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Damnica

mgr Andrzej Kordylas


Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2


[1]      Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432; Dz. U. z 2019 r. poz. 2500.

[2]      Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290, 1669, 2245.