ZARZĄDZENIE NR 52/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 52/2020

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2020 rok

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713), w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.[1]) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 12 uchwały nr XIV/143/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2020 rok

 

zarządza się, co następuje:

 

            § 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 968 922,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

            § 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 968 922,50 zł, a także przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  

            § 3. Dokonuje się po stronie dochodów i wydatków w planie z zakresu administracji rządowej zwiększenia o kwotę 968 922,50 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

 

            § 4. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Damnica na 2020 rok zamyka się kwotami:

 

 

DOCHODY OGÓŁEM:

                31 415 946,50 zł

WYDATKI OGÓŁEM:                                                                                  

                32 561 008,15 zł

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:

                  8 326 348,50 zł

Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:

                  8 326 348,50 zł

 

 

            § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Damnica.

 

 

            § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Damnica

mgr Andrzej Kordylas

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U.            

  z 2020 r. poz. 284, poz. 374, 568, 695.