ZARZĄDZENIE NR 75/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnica

ZARZĄDZENIE NR 75/2020

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 1 czerwca 2020 r.

 

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnica

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U.  z 2020 r. poz. 713)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Damnica, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

                                                                                                       

§ 2. Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Damnica.

 

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Damnica z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnica.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 75/2020 - Regulamin Organizacyjny

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

 

 

 

Wójt gminy Damnica

mgr Andrzej Kordylas