Zarządzenie Nr 12/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy oraz planu finansowego zadań zleconych gminom na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 12/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 27 lutego 2007 r.
 
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy oraz planu finansowego zadań zleconych gminom na 2007 rok.
 
       Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104; zmiany: Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217 i 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832) Wójt Gminy Damnica
 
zarządza, co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się układ wykonawczy budżetu gminy:
 
1)     dochody w wysokości 15.623.849 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 
2)     wydatki w wysokości 15.136.349 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 
3)     plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
Wójt Gminy
Maria Janusz

                                                                                                                        Załącznik Nr 1
                                                                                                                        do Zarządzenia Nr 12/2007
                                                                                                                        Wójta Gminy Damnica
                                                                                                                        z dnia 27 lutego 2007 r.
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DAMNICA
NA 2007 ROK
 
 
Dział
Rozdział
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan na
2007 rok
1
2
3
4
5
010
 
 
01036
 
 
 
 
 
01095
 
 
 
 
6298
 
 
 
 
0750
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
 
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
 
Pozostała działalność
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 
455.000
 
450.000
 
 
450.000
 
 
5.000
 
 
5.000
600
 
 
60016
 
 
 
0690
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 
Drogi publiczne gminne
Wpływy z różnych opłat
 
1.000
 
1.000
1.000
700
 
 
70005
 
 
 
0470
 
 
0750
 
 
 
0760
 
 
0870
 
0920
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
 
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 
Pozostałe odsetki
 
163.000
 
163.000
 
24.000
 
 
 
28.000
 
 
6.000
 
100.000
 
5.000
710
 
 
71035
 
 
 
0690
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 
Cmentarze
Wpływy z różnych opłat
 
10.000
 
10.000
10.000
1
2
3
4
5
750
 
 
75011
 
 
 
 
75023
 
 
 
2010
 
 
 
 
0690
 
0830
 
0970
 
2360
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wpływy z różnych opłat
 
Wpływy z usług
 
Wpływy z różnych dochodów
 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 
66.300
 
59.300
 
 
59.300
 
7.000
4.000
 
1.000
 
800
 
 
1.200
751
 
 
 
 
75101
 
 
 
 
 
2010
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
 
1.015
 
 
1.015
 
 
1.015
 
756
 
 
 
 
75601
 
 
 
 
75615
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0350
 
0910
 
 
 
 
0310
 
0320
 
0330
 
0340
 
0450
 
0500
 
0910
 
2680
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
 
Podatek rolny
 
Podatek leśny
 
Podatek od środków transportowych
 
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
 
Podatek od czynności cywilnoprawnych
 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
 
 
3.615.590
 
8.100
 
8.000
100
 
 
 
1.456.000
750.000
 
570.000
 
68.000
 
12.000
 
1.000
 
1.000
 
1.000
 
53.000
1
2
3
4
5
 
75616
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75618
 
 
 
 
 
 
 
 
75621
 
 
 
0310
 
0320
 
0330
 
0340
 
0360
 
0370
 
0430
 
0500
 
0910
 
 
 
0410
 
0480
 
0490
 
 
 
0010
 
0020
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości
 
Podatek rolny
 
Podatek leśny
 
Podatek od środków transportowych
 
Podatek od spadków i darowizn
 
Podatek od posiadania psów
 
Wpływy z opłaty targowej
 
Podatek od czynności cywilnoprawnych
 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
 
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
 
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
 
Podatek dochodowy od osób prawnych
 
867.000
 
 
380.000
 
410.000
 
1.000
 
42.000
 
2.000
 
1.000
 
1.000
 
25.000
 
5.000
 
 
70.000
10.000
 
55.000
 
 
5.000
 
1.214.490
1.194.490
 
20.000
758
 
 
75801
 
 
 
75807
 
 
75814
 
 
 
 
 
 
 
2920
 
 
2920
 
 
0920
 
 
 
RÓŻNE ROZLICZENIA
 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
 
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
 
Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
 
 
6.094.318
 
 
4.237.994
4.237.994
 
1.849.324
1.849.324
 
7.000
7.000
 
 
801
 
 
80101
 
 
 
 
0970
OŚWIATA I WYCHOWANIE
 
Szkoły podstawowe
Wpływy z różnych dochodów
40.200
 
1.750
1.750
1
2
3
4
5
 
80104
 
 
80110
 
 
80113
 
 
 
0830
 
 
0970
 
 
0830
 
Przedszkola
Wpływy z usług
 
Gimnazja
Wpływy z różnych dochodów
 
Dowożenie uczniów do szkół
Wpływy z usług
 
33.000
33.000
 
450
450
 
5.000
5.000
852
 
 
85212
 
 
 
 
 
 
 
85213
 
 
 
 
 
85214
 
 
 
 
 
 
 
 
85219
 
 
 
 
 
85228
 
 
 
 
 
 
85295
 
 
 
 
0970
 
2010
 
 
 
 
 
2010
 
 
 
 
 
2010
 
 
 
2030
 
 
 
0970
 
2030
 
 
 
0970
 
2010
 
 
 
 
2030
POMOC SPOŁECZNA
 
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wpływy z różnych dochodów
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
Ośrodki Pomocy Społecznej
Wpływy z różnych dochodów
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy z różnych dochodów
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
 
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
 
 
4.922.426
 
 
4.101.000
1.000
 
 
 
4.100.000
 
 
50.950
 
 
50.950
 
 
496.000
 
 
326.000
 
 
170.000
 
86.076
100
 
 
85.976
 
61.400
2.000
 
 
 
59.400
 
127.000
 
127.000
1
2
3
4
5
900
 
 
90001
 
 
 
 
90020
 
 
 
0830
 
0920
 
 
 
0400
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wpływy z usług
 
Pozostałe odsetki
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
Wpływy z opłaty produktowej
 
255.000
 
251.000
250.000
 
1.000
 
4.000
4.000
 
 
 
OGÓŁEM:
15.623.849
 

Załącznik Nr 2
                                                                                                                        do Zarządzenia Nr 12/2007
                                                                                                                        Wójta Gminy Damnica
                                                                                                                        z dnia 27 lutego 2007 r.
 
 
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DAMNICA
NA 2007 ROK
 
 

Dział
Rozdział
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan na
2007 rok
1
2
3
4
5
010
 
 
01010
 
 
01030
 
 
 
01095
 
 
 
6050
 
 
2850
 
 
 
4210
 
4300
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
 
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z dochodów z podatku rolnego
 
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
 
Zakup usług pozostałych
 
568.200
 
542.200
542.200
 
19.000
 
19.000
 
7.000
3.000
 
4.000
 
600
 
 
60012
 
 
60016
 
 
 
4430
 
 
4170
 
4210
 
4270
 
4300
 
6050
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Różne opłaty i składki
 
Drogi publiczne gminne
Wynagrodzenia bezosobowe
 
Zakup materiałów i wyposażenia
 
Zakup usług remontowych
 
Zakup usług pozostałych
 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 
155.257
 
257
257
 
155.000
10.000
 
10.000
 
20.000
 
15.000
 
100.000
700
 
 
70005
 
 
 
4170
 
4210
 
4260
 
4270
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wynagrodzenia bezosobowe
 
Zakup materiałów i wyposażenia
 
Zakup energii
 
Zakup usług remontowych
75.000
 
45.000
3.000
 
2.000
 
5.000
 
8.000
1
2
3
4
5
 
 
 
70095
4300
 
 
4170
 
4210
 
4270
Zakup usług pozostałych
 
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe
 
Zakup materiałów i wyposażenia
 
Zakup usług remontowych
 
27.000
 
30.000
10.000
 
5.000
 
15.000
710
 
 
71035
 
 
 
4260
 
4300
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 
Cmentarze
Zakup energii
 
Zakup usług pozostałych
 
7.000
 
7.000
1.000
 
6.000
750
 
 
75011
 
 
 
 
 
 
75022
 
 
 
 
 
 
 
 
75023
 
 
 
4010
 
4110
 
4120
 
 
3030
 
4210
 
4300
 
4410
 
 
3020
 
4010
 
4040
 
4110
 
4120
 
4140
 
4170
 
4210
 
4260
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
 
Składki na ubezpieczenie społeczne
 
Składki na Fundusz Pracy
 
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 
Zakup materiałów i wyposażenia
 
Zakup usług pozostałych
 
Podróże służbowe krajowe
 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
 
Składki na ubezpieczenie społeczne
 
Składki na Fundusz Pracy
 
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych
 
Wynagrodzenia bezosobowe
 
Zakup materiałów i wyposażenia
 
Zakup energii
1.396.836
 
59.300
47.000
 
8.000
 
4.300
 
88.000
76.000
 
7.000
 
3.000
 
2.000
 
1.216.536
1.000
 
698.686
 
44.792
 
127.135
 
17.118
 
15.000
 
25.000
 
40.000
 
15.000
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75075
 
 
 
 
 
 
75095
4270
 
4280
 
4300
 
4350
 
4360
 
4370
 
4390
 
4410
 
4430
 
4440
 
4700
 
4740
 
4750
 
 
4170
 
4210
 
4300
 
 
3030
Zakup usług remontowych
 
Zakup usług zdrowotnych
 
Zakup usług pozostałych
 
Opłaty za usługi internetowe
 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
 
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
 
Podróże służbowe krajowe
 
Różne opłaty i składki
 
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wynagrodzenia bezosobowe
 
Zakup materiałów i wyposażenia
 
Zakup usług pozostałych
 
Pozostała działalność
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 
55.000
 
2.000
 
50.191
 
5.000
 
2.000
 
18.000
 
2.000
 
7.000
 
12.000
 
16.614
 
10.000
 
8.000
 
45.000
 
15.000
4.000
 
4.000
 
7.000
 
18.000
18.000
751
 
 
 
75101
 
 
 
 
 
4210
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Zakup materiałów i wyposażenia
 
 
1.015
 
 
1.015
1.015
754
 
 
75412
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3020
 
4110
 
4120
 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 
Ochotnicze straże pożarne
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
 
Składki na ubezpieczenie społeczne
 
Składki na Fundusz Pracy
 
48.000
 
45.000
4.500
 
500
 
100
 
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75414
4170
 
4210
 
4260
 
4270
 
4280
 
4300
 
4370
 
4430
 
 
4210
 
4300
Wynagrodzenia bezosobowe
 
Zakup materiałów i wyposażenia
 
Zakup energii
 
Zakup usług remontowych
 
Zakup usług zdrowotnych
 
Zakup usług pozostałych
 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
 
Różne opłaty i składki
 
Obrona cywilna
Zakup materiałów i wyposażenia
 
Zakup usług pozostałych
 
8.160
 
11.940
 
2.000
 
3.800
 
1.000
 
9.000
 
1.000
 
3.000
 
3.000
2.000
 
1.000
756
 
 
 
 
75647
 
 
 
 
 
 
4110
 
4120
 
4170
 
4210
 
4610
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych
Składki na ubezpieczenie społeczne
 
Składki na Fundusz Pracy
 
Wynagrodzenia bezosobowe
 
Zakup materiałów i wyposażenia
 
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
 
 
 
16.000
 
16.000
2.000
 
1.000
 
4.000
 
3.000
 
6.000
757
 
 
75702
 
 
 
 
8070
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów
 
100.000
 
 
100.000
 
100.000
758
 
 
75818
 
 
 
4810
RÓŻNE ROZLICZENIA
 
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
 
230.000
 
230.000
230.000
801
 
 
80101
 
 
 
3020
OŚWIATA I WYCHOWANIE
 
Szkoły podstawowe
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
5.947.554
 
3.063.894
173.433
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80103
 
 
 
3240
 
4010
 
4040
 
4110
 
4120
 
4170
 
4210
 
4217
 
4240
 
4260
 
4270
 
4280
 
4300
 
4307
 
4350
 
4360
 
4370
 
4410
 
4427
 
4430
 
4440
 
4700
 
4740
 
4750
 
 
3020
 
4010
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
 
Składki na ubezpieczenie społeczne
 
Składki na Fundusz Pracy
 
Wynagrodzenia bezosobowe
 
Zakup materiałów i wyposażenia
 
Zakup materiałów i wyposażenia
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 
Zakup energii
 
Zakup usług remontowych
 
Zakup usług zdrowotnych
 
Zakup usług pozostałych
 
Zakup usług pozostałych
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
 
Podróże służbowe krajowe
 
Podróże służbowe zagraniczne
 
Różne opłaty i składki
 
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
 
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
3.584
 
1.806.544
 
148.902
 
363.787
 
52.513
 
6.000
 
136.493
 
425
 
11.158
 
46.212
 
63.960
 
2.442
 
40.792
 
950
 
4.682
 
3.000
 
13.700
 
7.898
 
4.310
 
3.400
 
148.709
 
2.700
 
7.800
 
10.500
 
211.576
14.636
 
140.924
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4040
 
4110
 
4120
 
4210
 
4240
 
4280
 
4440
 
 
2310
 
 
3020
 
4010
 
4040
 
4110
 
4120
 
4210
 
4220
 
4240
 
4260
 
4270
 
4280
 
4300
 
4370
 
4410
 
4430
 
4440
 
4740
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
 
Składki na ubezpieczenie społeczne
 
Składki na Fundusz Pracy
 
Zakup materiałów i wyposażenia
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 
Zakup usług zdrowotnych
 
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
Przedszkola
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialn.
 
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
 
Składki na ubezpieczenie społeczne
 
Składki na Fundusz Pracy
 
Zakup materiałów i wyposażenia
 
Zakup środków żywności
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 
Zakup energii
 
Zakup usług remontowych
 
Zakup usług zdrowotnych
 
Zakup usług pozostałych
 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
 
Podróże służbowe krajowe
 
Różne opłaty i składki
 
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero
 
11.645
 
28.195
 
4.000
 
2.580
 
1.250
 
60
 
8.286
 
216.680
 
1.680
 
7.220
 
118.000
 
9.780
 
22.000
 
3.000
 
12.000
 
13.000
 
1.500
 
7.000
 
5.000
 
260
 
4.000
 
1.000
 
100
 
1.000
 
8.640
 
800
 
1
2
3
4
5
 
 
 
80110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80113
 
 
 
 
 
 
4750
 
 
3020
 
3240
 
4010
 
4040
 
4110
 
4120
 
4170
 
4210
 
4240
 
4260
 
4270
 
4280
 
4300
 
4350
 
4360
 
4370
 
4410
 
4430
 
4440
 
4740
 
4750
 
 
3020
 
4010
 
4040
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
 
Gimnazja
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
 
Składki na ubezpieczenie społeczne
 
Składki na Fundusz Pracy
 
Wynagrodzenia bezosobowe
 
Zakup materiałów i wyposażenia
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 
Zakup energii
 
Zakup usług remontowych
 
Zakup usług zdrowotnych
 
Zakup usług pozostałych
 
Zakup usług dostępu do sieci Internet
 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
 
Podróże służbowe krajowe
 
Różne opłaty i składki
 
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
 
Dowożenie uczniów do szkół
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
 
700
 
2.013.910
111.273
 
3.102
 
1.253.682
 
106.090
 
252.565
 
36.290
 
4.500
 
76.870
 
10.660
 
22.480
 
19.520
 
1.130
 
15.380
 
2.800
 
600
 
3.320
 
3.530
 
2.670
 
77.648
 
3.800
 
6.000
 
413.545
1.500
 
117.723
 
8.927
 
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80146
 
4110
 
4120
 
4210
 
4270
 
4280
 
4300
 
4410
 
4430
 
4440
 
 
4240
 
4300
 
4410
 
Składki na ubezpieczenie społeczne
 
Składki na Fundusz Pracy
 
Zakup materiałów i wyposażenia
 
Zakup usług remontowych
 
Zakup usług zdrowotnych
 
Zakup usług pozostałych
 
Podróże służbowe krajowe
 
Różne opłaty i składki
 
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 
Zakup usług pozostałych
 
Podróże służbowe krajowe
21.657
 
3.103
 
148.287
 
50.000
 
1.000
 
38.320
 
200
 
18.000
 
4.828
 
27.949
1.808
 
25.941
 
200
851
 
 
85153
 
 
 
 
85154
 
 
 
4210
 
4300
 
 
2310
 
4110
 
4120
 
4170
 
4210
 
4220
 
4240
 
4300
 
4390
 
OCHRONA ZDROWIA
 
Zwalczanie narkomanii
Zakup materiałów i wyposażenia
 
Zakup usług pozostałych
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zakup materiałów i wyposażenia
 
Składki na ubezpieczenie społeczne
 
Składki na Fundusz Pracy
 
Wynagrodzenia bezosobowe
 
Zakup materiałów i wyposażenia
 
Zakup środków żywności
 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 
Zakup usług pozostałych
 
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
 
 
55.000
 
5.000
1.314
 
3.686
 
50.000
2.000
 
1.575
 
235
 
22.330
 
6.460
 
3.000
 
650
 
8.750
 
5.000
1
2
3
4
5
852
 
 
85202
 
 
85212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85213
 
 
 
 
85214
 
 
 
85215
 
 
85219
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4300
 
 
 
3110
 
4010
 
4040
 
4110
 
4120
 
4210
 
4300
 
4370
 
4440
 
4700
 
4740
 
4750
 
 
 
 
4130
 
 
 
3110
 
 
3110
 
 
3020
 
4010
 
4040
 
4110
 
POMOC SPOŁECZNA
 
Domy pomocy społecznej
Zakup usług pozostałych
 
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia społeczne
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
 
Składki na ubezpieczenie społeczne
 
Składki na Fundusz Pracy
 
Zakup materiałów i wyposażenia
 
Zakup usług pozostałych
 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
 
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Świadczenia społeczne
 
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia społeczne
 
Ośrodki pomocy społecznej
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
 
Składki na ubezpieczenie społeczne
 
5.324.650
 
12.000
12.000
 
 
4.100.000
3.980.600
 
29.000
 
2.200
 
5.635
 
765
 
13.000
 
60.000
 
3.000
 
800
 
1.000
 
2.000
 
2.000
 
 
 
50.950
50.950
 
 
556.000
556.000
 
36.130
36.130
 
277.000
1.100
 
195.639
 
15.727
 
38.173
 
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85220
 
 
 
 
85228
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85295
4120
 
4210
 
4270
 
4280
 
4300
 
4410
 
4430
 
4440
 
4700
 
 
 
2820
 
 
 
3020
 
4010
 
4040
 
4110
 
4120
 
4170
 
4440
 
 
3110
Składki na Fundusz Pracy
 
Zakup materiałów i wyposażenia
 
Zakup usług remontowych
 
Zakup usług zdrowotnych
 
Zakup usług pozostałych
 
Podróże służbowe krajowe
 
Różne opłaty i składki
 
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
 
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
 
Składki na ubezpieczenie społeczne
 
Składki na Fundusz Pracy
 
Wynagrodzenia bezosobowe
 
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
 
5.178
 
6.836
 
316
 
197
 
2.035
 
2.500
 
824
 
6.675
 
1.800
 
 
3.000
 
3.000
 
65.900
528
 
44.752
 
1.600
 
9.550
 
1.170
 
6.700
 
1.600
 
223.670
223.670
900
 
 
90001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3020
 
4010
 
4040
 
4110
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
 
Składki na ubezpieczenie społeczne
 
721.837
 
220.000
1.000
 
52.040
 
3.936
 
9.572
 
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90003
 
 
90004
 
 
90015
 
 
 
 
90019
 
 
 
90020
 
 
 
90095
4120
 
4170
 
4210
 
4260
 
4270
 
4280
 
4300
 
4440
 
 
4300
 
 
4300
 
 
4260
 
4270
 
 
 
4300
 
 
 
4300
 
 
3020
 
4010
 
4040
 
4110
 
4120
 
4210
 
4270
 
4280
 
Składki na Fundusz Pracy
 
Wynagrodzenia bezosobowe
 
Zakup materiałów i wyposażenia
 
Zakup energii
 
Zakup usług remontowych
 
Zakup usług zdrowotnych
 
Zakup usług pozostałych
 
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup usług pozostałych
 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup usług pozostałych
 
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
 
Zakup usług remontowych
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Zakup usług pozostałych
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
Zakup usług pozostałych
 
Pozostała działalność
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
 
Składki na ubezpieczenie społeczne
 
Składki na Fundusz Pracy
 
Zakup materiałów i wyposażenia
 
Zakup usług remontowych
 
Zakup usług zdrowotnych
 
1.616
 
500
 
12.922
 
60.000
 
15.000
 
1.000
 
60.000
 
2.414
 
50.000
50.000
 
10.000
10.000
 
270.000
200.000
 
70.000
 
 
5.000
5.000
 
 
4.000
4.000
 
162.837
2.500
 
80.681
 
5.837
 
16.847
 
2.414
 
24.949
 
10.000
 
3.000
 
1
2
3
4
5
 
 
4300
 
4430
 
4440
Zakup usług pozostałych
 
Różne opłaty i składki
 
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
10.000
 
5.000
 
1.609
921
 
 
92109
 
 
92116
 
 
 
2480
 
 
2480
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
 
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
370.000
 
250.000
250.000
 
120.000
120.000
 
926
 
 
92605
 
 
 
2820
 
 
4170
 
4210
 
4260
 
4300
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
 
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
 
Wynagrodzenia bezosobowe
 
Zakup materiałów i wyposażenia
 
Zakup energii
 
Zakup usług pozostałych
 
120.000
 
120.000
 
75.000
 
10.000
 
10.000
 
5.000
 
20.000
 
 
 
OGÓŁEM:
15.136.349

 

Załącznik Nr 3
                                                                                                                        do Zarządzenia Nr 12/2007
                                                                                                                        Wójta Gminy Damnica
                                                                                                                        z dnia 27 lutego 2007 r. 
 
 
PLAN FINANSOWY ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2007 ROK
 
DOCHODY
Dział
Rozdział
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan na
2007 rok
1
2
3
4
5
750
 
 
75011
 
 
 
2010
 
 
 
2350
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
 
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
 
83.300
 
83.300
 
 
59.300
 
 
24.000
751
 
 
 
75101
 
 
 
 
 
2010
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
 
 
1.015
 
 
1.015
 
 
1.015
852
 
 
85212
 
 
 
 
 
 
85213
 
 
 
 
 
85214
 
 
 
 
2010
 
 
 
 
 
2010
 
 
 
 
 
2010
POMOC SPOŁECZNA
 
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
 
4.536.350
 
 
4.100.000
 
 
4.100.000
 
 
50.950
 
 
50.950
 
 
326.000
 
 
326.000
1
2
3
4
5
 
85228
 
2010
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
 
59.400
 
 
59.400
 
 
 
OGÓŁEM:
4.620.665
 
 
 
 
 
WYDATKI
Dział
Rozdział
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan na
2007 rok
1
2
3
4
5
750
 
 
75011
 
 
 
4010
 
4110
 
4120
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
 
Składki na ubezpieczenie społeczne
 
Składki na Fundusz Pracy
 
59.300
 
59.300
47.000
 
8.000
 
4.300
751
 
 
 
75101
 
 
 
 
 
4210
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Zakup materiałów i wyposażenia
 
 
1.015
 
 
1.015
1.015
 
852
 
 
85212
 
 
 
 
3110
 
4010
 
4040
 
4110
 
4120
 
4210
 
4300
 
4370
 
4440
POMOC SPOŁECZNA
 
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia społeczne
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
 
Składki na ubezpieczenie społeczne
 
Składki na Fundusz Pracy
 
Zakup materiałów i wyposażenia
 
Zakup usług pozostałych
 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
 
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
 
 
4.100.000
3.980.600
 
29.000
 
2.200
 
5.635
 
765
 
13.000
 
60.000
 
3.000
 
800
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
85213
 
 
 
 
85214
 
 
 
85228
4700
 
4740
 
4750
 
 
 
 
4130
 
 
 
3110
 
 
3020
 
4010
 
4040
 
4110
 
4120
 
4170
 
4440
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero
 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Świadczenia społeczne
 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
 
Składki na ubezpieczenie społeczne
 
Składki na Fundusz Pracy
 
Wynagrodzenia bezosobowe
 
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
1.000
 
2.000
 
2.000
 
 
 
50.950
50.950
 
 
326.000
326.000
 
59.400
528
 
40.920
 
1.600
 
8.582
 
1.170
 
5.000
 
1.600
 
 
 
OGÓŁEM:
4.596.665
                       
 
Wytworzył:
Jadwiga Dic
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-02-28 13:06:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-02-28 13:08:07)