ZARZĄDZENIE NR 8/2010 z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Damnica na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2010
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 17 lutego 2010 roku
 
w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Damnica na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 159 ze zmianami z 2002 roku Nr 23 poz. 230, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 102 poz. 1056, Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z roku 2007 nr 48 poz. 327, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420 )
zarządza się co następuje:
 
 
§1
Przekazuje do majątku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy w nieodpłatne użytkowanie następujące składniki mienia Gminy Damnica:
 
1) kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowości Damnica,
2) stacja uzdatniania wody redukującej związki azotu w Dąbrówce
 
 
§2
Podstawą przekazania jest wypełnienie i podpisanie protokołu przekazania – przejęcia środka trwałego (PT).
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Wójt
 
mgr Maria Janusz
 
Wytworzył:
Robert Huras
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2010-02-17 14:26:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2015-01-14 07:51:47)