Zarządzenie Nr 118/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku

 

Zarządzenie Nr 118/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 10 grudnia 2010r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 11 Uchwały Nr XXLVI/314/10 z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2010 rok
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Damnica na 2010 rok zamyka się kwotami:
 

DOCHODY OGÓŁEM:
18 091 467,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:
21 561 126,00 zł
Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:
3 602 359,00 zł
Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:
3 602 359,00 zł

 
§ 4
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Wójt
inż. Grzegorz Jaworski
 
 

 
UZASADNIENIE
 
1. W dziale 750 – dokonuje się przesunięcia środków w celu pokrycia zobowiązań wynikających z bieżącej działalności jednostki Urząd Gminy oraz Rady Gminy Damnica.
 
2. W dziale 751 – dokonuje się przesunięcia środków w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzenia za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w 2010 roku.
 
3. W dziale – 754 – dokonuje się przesunięcia środków w celu zakupu opału dla OSP w Damnicy.
 
4. W dziale 801 – na wniosek Zespołu Szkół w Damnicy oraz Damnie dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby zespołu.
 
5. W dziale 852 – na wniosek GOPS w Damnicy dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki budżetowej.
 
 
 
Wytworzył:
Dorota Bałukonis
Udostępnił:
Zagórowska Monika
(2010-12-22 08:35:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Zagórowska Monika
(2011-01-03 13:11:46)