ZARZĄDZENIE NR 120/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 18 września 2015 r.

 

w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Damnica na rzecz Zespołu Szkół w Zagórzycy

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)).

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Przekazuje się do majątku Zespołu Szkół w Zagórzycy w nieodpłatne użytkowanie składniki mienia Gminy Damnica wymienione w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Podstawą przekazania jest wypełnienie i podpisanie protokołu przekazania – przejęcia środka trwałego (PT).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz.1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072


ZAŁĄCZNIK

Wytworzył:
Ludmiła Wiczkowska
Udostępnił:
Zagórowska Monika
(2015-09-23 11:11:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Zagórowska Monika
(2016-02-25 15:16:17)