NazwaTypDataOperacja
UCHWAŁA NR XVIII/202/2020 RADY GMINY DAMNICA z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Damnicael. menu2020-06-01MODYFIKACJA
UCHWAŁA NR XVI/179/2020 RADY GMINA DAMNICA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr ewidencyjnym 17/3, 17/5, 17/6, 17/7, 18/1, 18/2, 20/2, 20/3, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 21, 22/2, 22/3, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 51/1, 51/2, 51/3, 52/1, 52/2, 53/1, 53/3, 53/4, 55/2, 62/2, 63, 65, 66, 67 oraz na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 64, położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Damnica, gmina Damnicael. menu2020-06-01MODYFIKACJA
UCHWAŁA NR XVIII/202/2020 RADY GMINY DAMNICA z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Damnicael. menu2020-06-01MODYFIKACJA
UCHWAŁA NR XVI/178/2020 RADY GMINA DAMNICA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr ewidencyjnym 71/3, 73/1, 73/2, 74/3, 74/4, 74/6, 75/1, 75/3, 75/4, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 80, 81, 82/1, 82/2, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91/1, 91/2, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104/1, 104/2, 104/3 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Bięcino, gmina Damnicael. menu2020-06-01MODYFIKACJA
UCHWAŁA NR XVIII/202/2020 RADY GMINY DAMNICA z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Damnicael. menu2020-06-01MODYFIKACJA
UCHWAŁA NR XVI/177/2020 RADY GMINA DAMNICA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr ewidencyjnym 66/1, 66/2, 67/1, 67/2, 68, 69/1, 69/4, 69/3, 70, 71/4, 71/7, 71/8, 71/9, 72, 142/1, 213, 214/1, 214/2, 215, 216, 217, 218, 219 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Bięcino, gmina Damnicael. menu2020-06-01MODYFIKACJA
UCHWAŁA NR XVIII/202/2020 RADY GMINY DAMNICA z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Damnicael. menu2020-06-01MODYFIKACJA
UCHWAŁA NR XVI/176/2020 RADY GMINA DAMNICA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr ewidencyjnym 220/1,220/2 221/1, 221/2, 222/1, 222/2, 223,224, 225,226,227/1, 227/2, 228, 229, 230,231,232, 233, 234, 235, 236/1, 236/2, 237, 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/6 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Bięcino, gmina Damnicael. menu2020-06-01MODYFIKACJA
UCHWAŁA NR XVIII/202/2020 RADY GMINY DAMNICA z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Damnicael. menu2020-06-01MODYFIKACJA
UCHWAŁA NR XVI/175/2020 RADY GMINA DAMNICA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr ewidencyjnym 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 114/6, 114/7, 114/ 8, 114/9, 114/10, 114/11, 114/12, 115/1, 115/3, 115/4, 115/6, 115/7, 116, 117, 118, 119/1, 119/2, 120/1, 120/2, 123/1, 123/2, 172 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Bięcino, gmina Damnicael. menu2020-06-01MODYFIKACJA
UCHWAŁA NR XVIII/202/2020 RADY GMINY DAMNICA z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Damnicael. menu2020-06-01MODYFIKACJA
UCHWAŁA NR XVI/174/2020 RADY GMINY DAMNICA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Damnicael. menu2020-06-01MODYFIKACJA
UCHWAŁA NR XVIII/202/2020 RADY GMINY DAMNICA z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Damnicael. menu2020-06-01MODYFIKACJA
UCHWAŁA NR XVI/173/2020 RADY GMINY DAMNICA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytkówel. menu2020-06-01MODYFIKACJA
UCHWAŁA NR XVIII/202/2020 RADY GMINY DAMNICA z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Damnicael. menu2020-06-01MODYFIKACJA
UCHWAŁA NR XVI/172/2020 RADY GMINY DAMNICA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do lat trzech z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości stanowiących własność Gminy Damnicael. menu2020-06-01MODYFIKACJA
UCHWAŁA NR XVIII/202/2020 RADY GMINY DAMNICA z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Damnicael. menu2020-06-01MODYFIKACJA
UCHWAŁA NR XVI/171/2020 RADY GMINY DAMNICA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Damnica na 2020 rok?el. menu2020-06-01MODYFIKACJA
UCHWAŁA NR XVIII/202/2020 RADY GMINY DAMNICA z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Damnicael. menu2020-06-01MODYFIKACJA
UCHWAŁA NR XVI/170/2020 RADY GMINY DAMNICA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Damnicael. menu2020-06-01MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>