☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wójt

Kierownictwo urzędu - Wójt


Wójt Gminy Damnica

Andrzej Kordylas

tel. 59 8484 430

 

1.  Wójt jako kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
2.  Wójt, na mocy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, jest kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego i posiada uprawnienia do dokonywania wszelkich czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
3.  Zakres zadań i kompetencji wójta obejmuje:
1)   kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2)   zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;  
3)   udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do kompetencji Wójta;
4)   pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej i nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością;
5)   wydawanie zarządzeń w sprawach organizacyjnych i porządkowych;
6)   udzielanie pełnomocnictw procesowych;
7)   prowadzenie gospodarki finansowej Gminy;
8)   wykonywanie uchwał Rady Gminy i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania;
  9)   realizacja czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
10)   wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przepisami prawa, Regulaminem organizacyjnym oraz uchwałami Rady;
11)   zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę;
12)   emitowanie papierów wartościowych, w upoważnień udzielonych przez organ uchwałodawczy Gminy
  13)   dokonywanie wydatków budżetowych;
  14)   dysponowania rezerwami budżetu gminy;
15)   ogłaszanie przetargów;
16)   ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego,
17)  utrzymywanie więzi ze społeczeństwem, w sprawach ważnych lub w przypadkach określonych odrębnymi przepisami prawa – zasięganie opinii mieszkańców, organizacji i środowisk lokalnych oraz  informowanie o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej gminy.
 4. Wójtowi bezpośrednio podlegają:
1)   Zastępca Wójta,
2)   Sekretarz Gminy,
3)   Skarbnik Gminy,
4)   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
5)   Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
6)   Pełnomocnik ds. projektów zewnętrznych, promocji, sportu i turystyki,
7)   Pełnomocnik ds. informacji niejawnych,
8)   Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej,
9)   samodzielne stanowiska ds.:
a) kontroli wewnętrznej,
b) oświaty,
c) zarządzania kryzysowego i ochrony danych osobowych,
d) inwestycji i budownictwa,
e) pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych,
f) planowania przestrzennego,
5.  Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
6.  Pod nieobecność Wójta, decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Zastępca Wójta, pod nieobecność Wójta i Zastępcy Wójta - Sekretarz Gminy.
7.  Wójt może upoważnić innych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.    
 
Wytworzył:
Marta Bursztynowicz
(2020-01-02)
Udostępnił:
Zagórowska Monika
(2010-01-06 12:25:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Bursztynowicz Marta
(2020-01-03 09:14:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 338