☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

ZARZĄDZENIE NR 63/2012
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 11 czerwca 2012 roku
 
w sprawie rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy Damnica, które nie są otwierane na stanowisku ds. obsługi sekretariatu
 
Na podstawie art. 33 ust. 3, ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67)
zarządza się, co następuje
 
§ 1
Pracownik na stanowisku ds. obsługi sekretariatu otwiera wszystkie przesyłki za wyjątkiem:
1)      imiennej, chyba że posiada stosowne upoważnienie do ich otwierania,
2)      tajnej, poufnej, zastrzeżonej, chyba że posiada stosowne upoważnienie do ich otwierania (poświadczenie bezpieczeństwa),
3)      przesyłek wartościowych, w przypadku gdy adresat takiego rodzaju przesyłki zostanie ustalony dopiero po jej otwarciu, powiadamia się adresata o otrzymaniu przesyłki wartościowej,
4)      prawidłowo opisanych na zewnętrznej kopercie ofert składanych w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
5)      prawidłowo opisanych na zewnętrznej kopercie ofert składanych w trybie naboru na stanowiska urzędnicze,
6)      poczty z dopiskiem na kopercie „do rąk własnych”.
 
§ 2
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 Wójt
inż. Grzegorz Jaworski
Wytworzył:
Andżelika Harmacińska
Udostępnił:
Zagórowska Monika
(2012-06-21 08:05:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Zagórowska Monika
(2018-08-01 08:19:31)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 383