☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo urzędu - Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy

tel: 59 8484 430

 

1. Do zakresu zadań i kompetencji Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1) opracowywanie projektów statutów, regulaminów, instrukcji, zarządzeń z zakresu organizacji działania Urzędu;
2) ustalanie, w porozumieniu z Wójtem, zakresów działania komórek organizacyjnych;
3) planowanie i analizowanie kosztów funkcjonowania Urzędu;
4) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli;
5) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta;
6) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu;
7) przeprowadzanie kontroli wykonywania czynności określonych w Instrukcji kancelaryjnej, a w szczególności terminowość udzielania odpowiedzi na pisma;
8) prowadzenie rejestru i nadzór nad aktualizacją kart usług świadczonych w Urzędzie;
9) nadzór nad prowadzeniem archiwum zakładowego i przekazywaniem akt do archiwum państwowego;
10) współdziałanie z Radą Gminy i jej komisjami;
11) prowadzenie spraw związanych z realizacją kontroli zarządczej w Urzędzie, w tym pełnienie funkcji koordynatora kontroli zarządczej;
12) realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady i zarządzeń oraz upoważnień Wójta;
2. Sekretarzowi podlega bezpośrednio Kierownik Referatu Organizacyjnego.
Wytworzył:
Marta Bursztynowicz
(2020-01-02)
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Bursztynowicz Marta
(2020-01-03 09:14:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 179