☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownik USC

Urząd Stanu Cywilnego


Kierownik USC: Halina Buchholz

tel: 59 8484 432


 

1. Zadania na stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego obejmują  wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, a w szczególności:
1) rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;
2) aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego;
3) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą;
4) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego dla kościołów i związków wyznaniowych;
5) wydawanie decyzji w oparciu o prawo o aktach stanu cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
6) wydawanie decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska;
7) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorczych;
8) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz przyjmowanie innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
2. Na stanowisku tym wykonuje się również zadania dotyczące ewidencji ludności, w szczególności obejmujące.
1) rejestrację podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych;
2) prowadzenie rejestru mieszkańców Gminy Damnica;
3) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zameldowania i wymeldowania;
4) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie projektów decyzji, dotyczących obowiązku meldunkowego;
5) wydawanie zaświadczeń oraz udostępnianie danych z rejestru mieszkańców;
6) współpracę z organami Policji, Sztabami Wojskowymi, placówkami oświatowymi w zakresie ewidencji ludności.
3. Na stanowisku wykonuje się również czynności związane z wydawaniem, wymianą i unieważnianiem dowodów osobistych, w szczególności obejmujące:
1) przyjmowanie wniosków i sporządzanie dokumentacji związanej z wydawaniem dowodów osobistych, w tym obsługa systemu informatycznego;
2) prowadzenie kartotek osób, którym wydano dowody osobiste;
3) udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w zakresie posiadanego dostępu;
4) wydawanie zaświadczeń z zakresu danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych.
4. Pracownik pełnieni funkcję koordynatora działań, w zakresie zapewnienia warunków terminowej i zgodnej z prawem realizacji zadań wyborczych, w wyborach do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta RP, wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego oraz Referendach, a także prowadzi Rejestr Wyborców.
5. Do obowiązków na stanowisku wskazanym w ust. 1 należy również prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wytworzył:
Marta Bursztynowicz
(2020-01-02)
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Bursztynowicz Marta
(2020-01-03 09:14:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 273