Jak zarejestrować działalność gospodarczą?

 

Jak zarejestrować działalność gospodarczą?
 
Od 1 lipca 2011r. obowiązuje nowy, jednolity dla całego kraju wzór wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1 wraz z załącznikami).
Złożony dokument jest jednocześnie wnioskiem o wpis do Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Formularze wniosków znajdują się na stronie www.ceidg.gov.pl
Pod tym samym adresem znajduje się instrukcja wypełniania wniosków.
 
Tryb składania wniosku:
Wniosek CEIDG można złożyć:
·         za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP),
·         osobiście lub przez pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem) w Urzędzie Gminy w Damnicy, ul. Górna 1, pok.9,
·         listem poleconym (w tym przypadku istnieje konieczność notarialnego poświadczenia podpisu)
Wniosek powinien być wypełniony czytelnie (najlepiej drukowanymi literami) bez poprawek i skreśleń.
 
Wnioski o wpis do CEIDG nie podlegają opłacie.
Potrzebne do wypełnienia wniosku symbole Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) można znaleźć na stronie www.stat.gov.pl/klasyfikacje/
 

Wniosek o wydanie zaświadczenia przedsiębiorcy figurującego w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Damnica przed przekazaniem do CEIDG


Wójt Gminy Damnica pozostał organem ewidencyjnym dla przedsiębiorców, którzy dokonali wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Damnica przed przeniesieniem bazy do systemu teleinformatycznego CEIDG.
 
Wydawane zaświadczenie pokazuje wyłącznie stan archiwalny wpisu w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Damnica.
Zaświadczenie potwierdzające dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Damnica wydawane jest po złożeniu wypełnionego formularza wniosku o wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej i uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej (z dopiskiem: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia, ze wskazaniem imienia i nazwiska przedsiębiorcy lub nazwy firmy) dokonywać można w kasie tutejszego urzędu (pokój Nr 7) lub przelewem na rachunek bankowy:

 BS Ustka
82 9315 0004 0001 0025 2000 0170
 
Aktualnie wpisy przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, można przeglądać bezpośrednio na stronie http://www.ceidg.gov.pl/. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Aby wydrukować zaświadczenie należy odszukać poszukiwany wpis w Bazie Przedsiębiorców i wybrać opcję Drukuj / Pobierz PDF.
 
Należy pamiętać, że zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447 z późn. zm.) organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

 

Wytworzył:
Halina Buchholz
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2011-11-25 15:25:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2011-11-25 15:27:13)