UCHWAŁA NR XXXVII/272/17

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1785), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M. P. z 2017 roku, poz. 800),

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:

1) od gruntów:

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni 0,75 zł.

  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni 4,63 zł.

  3. pozostałych, w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni 0,24 zł.

  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m² powierzchni 3,04 zł

 

2) od budynków lub ich części:

  1. mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,62 zł

  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej 20,45 zł.

  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,80 zł.

  4. związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,70 zł.

  5. pozostałych, w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,89 zł.

 

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 2. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych pobierany będzie w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na podstawie nakazu płatniczego i decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 01 stycznia 2018 roku.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina


 


 


Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2017-12-04 09:50:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2017-12-04 09:53:45)