Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, stosuje, co najmniej dwa ze środków poprawy efektywności energetycznej, którymi są:

 

1) umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

2) nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja;

4) nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493);

5) sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listo-pada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą.

 

O stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej jednostka sektora publicznego informuje na swojej stronie internetowej  lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.


ZAŁĄCZNIKI:

Informacja dotycząca stosowania środków poprawy efektywności energetycznej przez Gminę Damnica w roku 2016.

Wytworzył:
Joanna Jarominiak
Udostępnił:
Sipajło Tomasz
(2017-03-09 13:27:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Sipajło Tomasz
(2017-03-27 12:23:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki