☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXI/156/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Damnica

 

 

UCHWAŁA NR XXI/156/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 23 czerwca 2016r.

 

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Damnica

 

Na podstawie  art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art.4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r.  poz. 250 ) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miasta i powiatu słupskiego,

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zmienia się treść regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Damnica przyjętego uchwałą Rady Gminy Damnica Nr XX/126/16 z dnia 5 maja 2016 roku poprzez wykreślenie z jego treści § 14 ust. 5 pkt 2 i 3 zgodnie załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący

  Rady Gminy Damnica

                                                                                               

 Kazimierz Kozina

 

 

 

Załącznik

do uchwały  Nr XXI/156/16

Rady Gminy Damnica

z dnia 23 czerwca 2016r.

 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE GMINY DAMNICA

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

 § 1.  Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Damnica dotyczące:

1)      wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a)      prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych, metali;

b)     uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

c)      mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2)      rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a)      średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach;

b)     liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3)      częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4)      innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5)      obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6)      wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7)      wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

 

     § 2 . Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:

1)      o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2)      o odpadach,

3)      o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

4)      o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,

5)      o ochronie zwierząt,

oraz w zapisach Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 2018 dla Województwa Pomorskiego, który wskazuje Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Chlewnicy (RIPOK Chlewnica).

 

ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

        § 3. 1. Właściciele, użytkownicy, najemcy nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym.

        2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zbierania powstałych odpadów, a odbierający odpady do odbierania lub przyjmowania do punktu selektywnej zbiórki następujących rodzajów odpadów:

1)      niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2?13;

2)      przeterminowanych leków i chemikaliów;

3)      zużytych baterii i akumulatorów;

4)      zużytych żarówek i świetlówek;

5)      zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

6)      mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

7)      odpadów budowlanych i rozbiórkowych od gospodarstw domowych;

8)      zużytych opon z gospodarstw domowych;

9)      odpadów zielonych;

10)  papieru i tektury;

11)  szkła bezbarwnego i kolorowego;

12)  tworzywa sztucznego typu PET i plastik przemysłowo-gospodarczy;

13)  metali.

                   3.      Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie   z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale IV.

 

        § 4. 1.         Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

                       2.Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów.

                    § 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez użycia detergentów;

2)  że mycie dotyczy wyłącznie nadwozia samochodu na własnej posesji;

                    2.      Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

2)  że naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

                   § 6.  Na terenie Gminy Damnica zabrania się:

1)      Zabrania się umieszczania wymieszanych odpadów komunalnych w workach i pojemnikach do segregacji odpadów wtórnych oraz odpadów innych niż frakcje opisane na worku lub pojemniku.

2)      Wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli.

3)      Wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu.

ROZDZIAŁ III

 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

 

               § 7. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów

   komunalnych na terenie nieruchomości  oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 60-1100 L;

2) pojemniki o pojemności od 5 do 37 m3;

3)  kosze uliczne o pojemności od 20- 75 L;

4)  worki z folii LDPE o pojemności od 60 do 120 L oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie;

5) worki o minimalnej pojemności 500 L wykonane z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej- do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

6) inne pojemniki i kontenery.

 

         2.Pojemniki określone w ust.1 powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady. Pojemniki powinny być szczelne.

       3.Pojemniki należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady, w granicach nieruchomości na miejscu specjalnie do tego wyznaczonym posiadającym równą i utwardzoną nawierzchnię.

      4.Pojemniki należy ustawić tak, aby nie powodowały uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości i osób trzecich.

      5.Zabrania się gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu.

      6.Pojemniki należy utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, dezynfekować i dezynsekować co najmniej dwa razy do roku.

     7.Pojemniki, o których mowa oraz worki na odpady segregowane w dniu wywozu powinny być wystawione przed bramę posesji.

     8.Niewystawienie pojemników oraz worków skutkować może brakiem odbioru odpadów przez firmę wywozową.

 

                § 8. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

1)      20 L na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy- na  miesiąc;

2)      3 L na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych-  na miesiąc;

3)      30 L na każde 15 m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 L na lokal, dla lokali handlowych- na tydzień;

4)      15 L na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 L; dotyczy to także miejsc w ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu- na tydzień;

5)      120 L dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji- na tydzień;

6)      120 L na każdych 10 pracowników, dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, pomieszczeń biurowych- na tydzień;

7)      10 L na jedno łóżko, dla domów opieki, hoteli pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji (np. agroturystyka)-na miesiąc;

8)      100 L na jeden domek letniskowy w okresie od 01 maja do 31 sierpnia, -na miesiąc;

9)      1 L na jeden nagrobek w przypadku cmentarzy- na miesiąc.

 

 

              2. Dopuszcza się – przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych pojemników, niż zostały określone w ust. 1.

 

 

                  § 9. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy minimalną pojemność worka przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów segregowanych:

1)  szkła białego i kolorowego-  worek w kolorze zielonym- 60 L;

2)  tworzywa sztuczne, plastik  i  zmieszane odpady wielomateriałowe- worek w kolorze żółtym- 60 L;

                   2.      Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji zbierać i gromadzić na przydomowych kompostowniach.

 

 

                § 10. 1. Ustanawia się na terenie gminy Damnica jeden selektywny punkt bezpłatnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Karzniczka- PSZOK, gdzie odbierane i magazynowane będą następujące odpady:

1)      odpady budowlane i rozbiórkowe od gospodarstw domowych ,

2)      zużyte opony powstałe w gospodarstwach domowych nie więcej niż

4 sztuki od jednego gospodarstwa domowego raz na 3 lata;

3)      odpady zielone;

4)      papier i tektura;

5)      szkło bezbarwne i kolorowe;

6)      tworzywa sztuczne typu PET i plastik przemysłowo-gospodarczy;

7)      metale;

8)      przeterminowane leki i chemikalia;

9)      zużyte baterie i akumulatory;

10)   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11)   zużyte świetlówki i żarówki;

12)   tekstylia,

13)   odpady wielkogabarytowe,

 

                 2. Odbiór materiałów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego            i elektrycznego będzie odbywał się w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością minimum jeden raz w roku. Informacja o zbiórce zamieszczona zostanie na stronie internetowej Gminy oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw. Odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny powinny być wystawione przed posesję, z której pochodzą lub oddane bezpośrednio do punktu PSZOK.

            3. Odpady ulegające biodegradacji mogą być poddane kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiedniej nieruchomości lub gromadzone w workach lub innych pojemnikach.

            4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

            5. Nieczystości ciekłe odbieraną są przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Damnica na opróżnianie zbiorników bezodpływowych a następnie do stacji zlewnej.

           

ROZDZIAŁ IV

 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 

       § 11. 1.         Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości oraz na podstawie ustalonego harmonogramu.

 

                      2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa   się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez odbierającego odpady.

                   3.      Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

 

                 § 12. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są do pozbywania się    niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 1 raz na miesiąc.

 

2.      Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych:

          a)  tworzywa sztuczne- plastik i zmieszane odpady wielomateriałowe-  jeden raz

               w miesiącu,

           b) szkło- jeden raz na kwartał.

3.      Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej zakresie wywozu odpadów na terenie gminy. Wywóz odpadów komunalnych powinien odbywać się z częstotliwością:

a.      wytwarzający odpady komunalne do 1100 L – wywóz przynajmniej jeden raz w miesiącu;

b.     wytwarzający odpady komunalne powyżej 1100L do 2200 L- wywóz przynajmniej dwa razy w miesiącu;

c.      wytwarzający odpady komunalne powyżej 2200 L- wywóz przynajmniej jeden raz w tygodniu.

 

4.      Wykaz przedsiębiorców, o których mowa wyżej jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica.

 

                § 13.1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

 

               2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1.

 

              3. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni wynika z instrukcji ich eksploatacji.

 

 

ROZDZIAŁ V

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

            § 14. 1.Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

             2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na  terenie swojej nieruchomości.

             3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1)   zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

            4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

 

 

            5. Zabronione jest:

1)            pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz;

          6.Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników;

 

ROZDZIAŁ VI

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

 

           § 15. 1.            Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

          2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,

2)  nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

3)  nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.

         3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

            § 16. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlega cały obszar gminy Damnica.

            2. Deratyzacja na terenie gminy powinna być przeprowadzana dwa razy w roku w terminach  od 15 marca do 15 maja oraz od 15 września do 15 listopada.

     

ROZDZIAŁ VIII

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

 

           § 17.  Wytwórcy odpadów komunalnych, w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, powinni, w miarę możliwości:

1).  Kupować produkty bez opakowania lub minimalnie opakowane, w szczególności kupować produkty wg wagi zamiast w porcjach jednostkowo pakowanych,

2). Wielokrotnie używać produkty i opakowania, w szczególności unikać produktów jednorazowego użytku,

3). Kupować produkty w opakowaniach zwrotnych, w szczególności napoje w butelkach szklanych i za kaucją,

4). Korzystać z pudełek, pojemników i kubków, które nadają się do wielokrotnego wykorzystania,

5). Wielokrotnie używać słoików, w szczególności do przygotowywania konfitur i przetworów,

6). Opróżniać pudełka, pojemniki i kubki z płynów i innych substancji, w szczególności opakowań po pastach do zębów, jogurtach, przed wyrzuceniem do pojemników na odpady,

7). Zgniatać plastikowe butelki, opakowania wielomateriałowe  oraz tekturowe przed wrzuceniem do pojemników na odpady,

8). Kupować produkty w koncentratach

9). Używać toreb wielokrotnego użytku, w szczególności płóciennych, do codziennych zakupów,

10). Kupować i stosować akumulatorki zamiast baterii jednorazowego użytku,

11). Oddawać nienoszone ubrania oraz stare meble zamiast wyrzucać.

12). Oszczędzać papier,

13). Przechowywać dane na dyskach lub płytach zamiast na papierze,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-06-28 12:55:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2016-06-28 12:57:12)

 
 
liczba odwiedzin: 7672460

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X