☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 29.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXV/173/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 27 października 2016r. w sprawie zatwierdzenia na 2017 r rok taryf opłat za wodę pobierana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Damnica.

UCHWAŁA NR XXV/173/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 27 października 2016r.


 

w sprawie zatwierdzenia na 2017 r rok taryf opłat za wodę pobierana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Damnica.


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2016r., poz. 464 z późn.zm.[1])  oraz art. 24 ust. 1, 5, 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2015r.poz 139 z późn zm.[2]) na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy,

 

uchwala się, co następuje:


§ 1.  Zatwierdza się taryfy opłat za wodę z wodociągu komunalnego w gminie Damnica obowiązujące od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Zatwierdza się taryfy opłat za odprowadzenie ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w gminie Damnica obowiązujące od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3. Opłaty za wodę pobieraną z komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych pobierać będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy.
                                                                             

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica oraz Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

                                                                             
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina


 

 

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXV/173/16

Rady Gminy Damnica

z dnia 27 października 2016r.

 

  

Taryfa opłat za wodę pobieraną z wodociągu komunalnego w Gminie Damnica obowiązujące w roku 2017 :

1.    2,33 zł/m³ wody netto + obowiązujący podatek VAT dla odbiorców posiadających wodomierze,

2.    3,27 zł/m³ wody netto + obowiązujący podatek VAT dla odbiorców nie posiadających wodomierzy,

3.    stałą opłatę abonamentową 2,52 zł netto + obowiązujący podatek VAT dla odbiorców posiadających wodomierze.

 

 


Ilość pobieranej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza. W przypadku braku wodomierza sposób ustalenia zużycia wody określa ustawa.

 

 


 

 

 

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXV/173/16

Rady Gminy Damnica

z dnia 27 października 2016r.


 

 

 

Taryfa opłat za odprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Damnica obowiązujące w roku 2017r:1.      3,71 zł/m³ ścieków netto + obowiązujący podatek VAT dla gospodarstw domowych z wodomierzami,

2.      4,85 zł/m³ ścieków netto + obowiązujący podatek VAT dla gospodarstw domowych bez wodomierzy,

3.   4,85 zł/m³ ścieków netto + obowiązujący podatek VAT dla pozostałych 

 

Ilość odprowadzonych ścieków określa się według wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków przyjmuje się jako równą ilości pobranej wody z publicznych, własnych i innych źródeł na podstawie umowy.

 

 

 


[1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016r. poz. 1579

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016r. poz. 125 i 1893

 


 
 
liczba odwiedzin: 7661700

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X