☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 2/2007 z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych w roku 2007

ZARZĄDZENIE NR 2/2007
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 2 stycznia 2007 roku
 
 
 
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych w roku 2007
 
Na podstawie art.19 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2006 roku Nr 164 póz. 1163, ze zmianami z 2006 roku Nr 170 póz. 1217) oraz art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku Nr 142 póz, 1591 ,z późniejszymi zmianami : z 2002 roku Nr 23 poz.220.Nr62 póz. 558, Nr 113 póz. 984, Nr 153 póz. 1271,Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 , z 2004 roku Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 roku Nr 172 poz.1441 , Nr 175 póz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128.Nr 181 póz. 1337) zarządzam co następuje:
 
§1
Powołuję Komisję Przetargową dla przeprowadzenia procedur przetargowych w następującym składzie:
1. Gontek Jan -      Przewodniczący Komisji
2. Iwanik Tadeusz -   Sekretarz Komisji
3. Boryła Maria -     Członek Komisji
4. Sabisz Bogusław - Członek Komisji
 
§2
Do zadań Komisji Przetargowej w szczególności należy:
1. Przygotowanie Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Przygotowanie projektu ogłoszenia, a po jego zatwierdzeniu opublikowanie .
3. Dokonanie oceny złożonych ofert :
• sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym i prawnym,
• dokonanie oceny ofert zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w dokumentacji przetargowej,
• dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty,
• sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu i przedłożenie go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy,
4. Udzielenie odpowiedzi oferentom, rozpatrzenie protestów.
 
§3
Traci moc Zarządzenie Nr 8/2005 Wójta Gminy z dnia 17 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Wójt Gminy Damnica
Maria Janusz
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-01-10 11:58:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-01-10 12:00:15)

 
 
liczba odwiedzin: 7851571

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X