☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 9/2007z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w ramach kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez uczniów w przedziale wiekowym 16-18 lat.

Zarządzenie Nr 9/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 2 lutego 2007 r.
 
w sprawie zasad i trybu postępowania w ramach kontroli spełniania obowiązku szkolnego Zarządzenie Nr 9/2007z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w ramach kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez uczniów w przedziale wiekowym 16-18 lat.
 
 
            Na podstawie art. 19 i 20 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 Nr 137, poz. 1304; z 2004 Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 131, poz. 1091; Nr 122, poz. 1020; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658); art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337) i art. 120 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954; Nr 172, poz. 1438; z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711; Nr 133, poz. 935; Nr 157, poz. 1119; Nr 187, poz. 1381)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
W związku z ustawowym obowiązkiem sprawowania przez gminę kontroli nad spełnianiem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w przedziale wiekowym od 16 do 18 lat, określam obowiązki dyrektora szkoły oraz ustalam zasady i tryb postępowania w celu realizacji tego zadania – załącznik do zarządzenia.
 
§ 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. organizacyjnych i oświaty.
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
mgr Maria Janusz

 Załącznik
do zarządzenia Nr 9/2007
 Wójta Gminy Damnica
 z dnia 2 lutego 2007 r.
 
 
OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIĄZEK NAUKI
 
I.                   Obowiązek szkolny i obowiązek nauki – kogo dotyczy
 
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) nauka jest obowiązkowa do 18 roku życia, a obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Młodzież w wieku 16 – lat spełnia obowiązek nauki.
Natomiast art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty mówi, że dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole.
            W związku z koniecznością spełniania przez dzieci rocznego obowiązku wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – przez młodzież – ustawa o systemie oświaty nałożyła szczegółowe obowiązki na rodziców (prawnych opiekunów) uczniów – wymienione w art. 14b ust. 1 i art. 18 ustawy o systemie oświaty. Należy do nich:
1)      dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2)      zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3)      zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych,
4)      zapewnienie dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 8,
5)      powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat i zmianach w tym zakresie.
Niespełnianie obowiązku rocznego wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji administracyjnej – na podstawie art. 20 ustawy o systemie oświaty. Przepis ten odsyła do trybu przewidzianego w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zmianami), określanej niżej jako „ustawa egzekucyjna”. Na gruncie ustawy egzekucyjnej obowiązki te należą do kategorii obowiązków o charakterze niepieniężnym (art. 1 i art. 2 § 1 pkt 3) i – co do zasady – są obowiązkami wynikającymi bezpośrednio z przepisów prawa (art. 3 § 1).
 
II.                Środki egzekucji administracyjnej
 
Wśród wymienionych w art. 1a pkt 12 lit. b ustawy egzekucyjnej środków egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym tylko grzywna w celu przymuszenia jest właściwa dla wyegzekwowania obowiązku szkolnego lub 
obowiązku nauki.
                  Grzywny nie stosuje się wobec ucznia, jako osoby małoletniej. Zgodnie z art. 120 § 2 ustawy egzekucyjnej, nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkować będzie nałożeniem grzywny na jego przedstawicieli ustawowych. Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. Egzekucji podlega również:
-         obowiązek zgłoszenia dziecka do szkoły, skoro skutkiem zaniechania rodziców (prawnych opiekunów) będzie nieuczęszczanie dziecka do szkoły,
-         obowiązek powiadamiania organów gminy o aktualnej formie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,
-         zaniechania wypełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
Grzywna nakładana może być wielokrotnie, z tego samego tytułu - aż do osiągnięcia pożądanego skutku, albo do osiągnięcia górnej granicy kwotowej. Aktualnie jednorazowa grzywna nie może przekroczyć, dla osób fizycznych kwoty 5 000 zł, a łączna kwota grzywien – 10.000 zł (art. 121 § 2 i § 3 ustawy egzekucyjnej).

III.             Wierzyciel obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki
 
Wierzycielem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki jest dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje lub gmina, a zależy to od wieku ucznia.
Gmina jest wierzycielem  dla obowiązku wypełnianego przez młodzież w wieku 16-18 lat, a dyrektor w pozostałym zakresie wiekowym (art. 19 ust. 1 ustawy o systemie oświaty oraz art. 5 § 1 pkt 2 ustawy egzekucyjnej).
Do podstawowych obowiązków wierzyciela należy:
a) wystosowanie upomnienia - art. 15 ustawy egzekucyjnej,
b) wystawienie tytułu wykonawczego - art. 26 § 1 i art. 27 ustawy egzekucyjnej,
c) wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie egzekucji ‑ art. 26 § 1 i art. 28 ustawy egzekucyjnej.      
Organem egzekucyjnym jest właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego - o czym stanowi art. 20 § 1 pkt 2 ustawy egzekucyjnej, a co wyjaśnia bliżej - nazywając organy - art. 1a pkt 14 tej ustawy. Zasadniczą rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka lub samych rodziców - drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia.
 
IV.              Powinności dyrektora szkoły w ramach kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
 
Według ustawy o systemie oświaty (art. 14b ust. 2 i art. 19 ust. 1) dyrektorzy publicznych szkół kontrolują spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół.
 
Czynności składające się na kompetencję kontrolną dyrektora:
1.   kontrola wykonywania obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) w zakresie:
      a)  dopełnieniu czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
      b)  zapewnieniu regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
2. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, a w przypadku spełniania obowiązku poza szkołą, na podstawie zezwolenia ‑ w zakresie zapewnienia dziecku warunków nauki określonych 
w zezwoleniu;
3. prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki:
-         szkoły prowadzą księgę ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły; w księdze ewidencji odnotowuje się corocznie informacje o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego,
-         w księdze ewidencji prowadzonej przez szkoły odnotowuje się corocznie w porozumieniu z gminą, informację o spełnianiu przez młodzież w wieku 16 – 18 lat obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Czynności przedegzekucyjne podejmowane przez dyrektorów szkół:
1.      Niespełnianie obowiązku szkolnego powinno spowodować podjęcie przez dyrektora czynności prawnych zmierzających do zastosowania środka egzekucyjnego.
2.      Pierwsza taka czynność wynika z zasady zagrożenia, a jest nią upomnienie. Według art. 15 § 1 ustawy egzekucyjnej adresatem upomnienia jest zobowiązany (rodzice, prawni opiekunowie). Wymagana jest forma pisemna, zaś treść upomnienia to wezwanie do wykonania obowiązku, z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Dla celów dowodowych konieczne jest takie doręczenie upomnienia, aby można było ustalić dokładną datę - dzień, w którym doręczenie nastąpiło - czyli, w razie korzystania z drogi pocztowej, za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
3.      Po upływie siedmiu dni, od dnia doręczenia upomnienia, wierzyciel może dokonać kolejnej czynności, przedegzekucyjnej. Jest nią wystawienie tytułu wykonawczego, o treści wyznaczonej art. 27 § 1 ustawy egzekucyjnej. Wzór tytułu wykonawczego związanego  z obowiązkami o charakterze niepieniężnym ustalono na podstawie załącznika nr 24 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541 z późniejszymi zmianami).
4.      Następnie wierzyciel występuje z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Zgodnie z wymogiem  art. 28 ustawy egzekucyjnej, ponieważ egzekucja dotyczy w omawianym przypadku obowiązku o charakterze niepieniężnym, dyrektor - wierzyciel powinien wskazać we wniosku środek egzekucyjny. Jest nim grzywna w celu przymuszenia (art. 1a pkt 12 lit.b i art. 119 ustawy egzekucyjnej).
5.      Wniosek oraz tytuł wykonawczy z załączonym dowodem doręczenia upomnienia składa się w organie egzekucyjnym, którym jest właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego, jak stanowi art. 20 § 1 pkt 2 ustawy egzekucyjnej.
6.      Wysokość grzywny ustalana jest przez Wójta Gminy Damnica w porozumieniu z dyrektorem i pedagogiem szkoły, do której powinien uczęszczać uczeń.
7.      W toku postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez wójta lub osobę przez niego upoważnioną, dyrektor może występować z wnioskami i środkami procesowymi przysługującymi wierzycielowi. Może złożyć zażalenie na postanowienia  oraz występować z wnioskiem o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego.
 
V.                 Zadania organu prowadzącego
 
Zasadniczą rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka lub samych rodziców – drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia.
1.      Organ egzekucyjny wysyła postanowienie (za zwrotnym poświadczeniem odbioru) o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia spełniania obowiązku szkolnego.
2.      Inspektor ds. organizacyjnych i oświaty przekazuje do Referatu Finansów informację o nałożeniu grzywny na zobowiązanego wraz z kopią postanowienia.
3.      Rodzice (opiekunowie prawni) mogą złożyć wniosek o umorzenie grzywny. Inspektor ds. organizacyjnych i oświaty sprawdza zasadność umorzenia grzywny na podstawie uzyskanej od dyrektora szkoły, na wniosek którego wszczęto postępowanie egzekucyjne, pisemnej informacji o wykonywaniu obowiązku wynikającego z tytułu wykonawczego i przygotowuje projekt postanowienia o umorzeniu lub nieumorzeniu nałożonej grzywny. Kopia postanowienia przekazywana jest do Referatu Finansów.
 
Gmina – zgodnie z ustawą o systemie oświaty – kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przedziale wiekowym 16 – 18 lat. Zadanie to połączone jest z rodzicielskim obowiązkiem powiadamiania gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (art. 18 ust. 5 ustawy o systemie oświaty).
 
W celu realizacji powyższego zadania ustala się następujące zasady i tryb postępowania:
  1. Dyrektor szkoły odpowiedzialny za kontrolę obowiązku szkolnego przekazuje rodzicom ucznia kończącego szkołę informację o ustawowym obowiązku powiadamiania gminy o formie i miejscu spełniania obowiązku nauki – wzór zawiadomienia dla rodziców oraz wzór powiadomienia o spełnianiu obowiązku nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub poza szkołą – w załączeniu.
  2. Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej przekazuje potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły – kartę informacyjną – do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Informuje również właściwy urząd gminy o przypadkach niepodjęcia nauki przez ucznia przyjętego do szkoły.
  3. Informacje od rodziców i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych o spełnianiu obowiązku nauki oraz o zmianach w tym zakresie inspektor ds. organizacyjnych i oświaty przekazuje dyrektorowi szkoły odpowiedzialnemu za ewidencjonowanie uczniów spełniających obowiązek nauki.
  4. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do współpracy z gminą w zakresie kontroli realizacji obowiązku nauki, ułatwiającej egzekucję tego obowiązku.
  5. W przypadku nieregularnego uczęszczania na zajęcia szkolne ucznia szkoły ponadgimnazjalnej (nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach przez okres trzech miesięcy) – dyrektor szkoły występuje do Urzędu Gminy z wnioskiem o wdrożenie postępowania przymusowego – po uprzednim wyczerpaniu ustalonych przez szkołę środków zaradczych – wzór w załączeniu.

 


 

znak pisma                                                                               Damnica, dnia ………………….
 
 
 
 
 
                                                                                                            Urząd Gminy
                                                                                                             w Damnicy
 
 
 
WNIOSEK
o wdrożenie postępowania przymusowego
 
            Dyrekcja …………………………………………………………………. w Damnicy
                                                         (nazwa szkoły)
stwierdza, że uczeń/uczennica …………………………………………………….…. klasy ……..., syn/córka …………………………………………………………………., zam. …………………………………... opuścił/a bez usprawiedliwienia ……… godziny lekcyjne – od dnia ……………………... do dnia …………………………………. .
 
            W celu wyegzekwowania obowiązku szkolnego zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) dyrekcja szkoły zastosowała następujące środki:
-         kontakt telefoniczny z rodzicami,
-         wezwania rodziców do szkoły,
-         rozmowa z kuratorem sądowym,
-         informowanie sądu o sytuacji ucznia,
-         wysłanie upomnienia o niespełnianiu obowiązku szkolnego.
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu:
- kserokopia upomnienia,
- kserokopia potwierdzenia odbioru,
- tytuł wykonawczy.
 
 
FORMAT DO DRUKU: 
 

Art. 20 ustawy o systemie oświaty
również art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Obowiązek szkolny – wzór upomnienia
  
                                                                                       Damnica, dnia....................................       
(pieczęć szkoły)
 
.....................................
 (nr z rzeczowego wykazu akt)
 
                              Państwo (Pani) (Pan)                               
 
......................................................................................
(imię i nazwisko lub imiona i nazwiska rodziców albo opiekunów dziecka)
......................................................................................
(adres zamieszkania)                                                        
......................................................................................
 
 
UPOMNIENIE
 
        Na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954                     z późniejszymi zmianami), w związku z art. 20 oraz art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7  września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.  z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572  z późniejszymi zmianami) wzywam  ................................................................... ..................................................... do  realizacji  obowiązku szkolnego poprzez                   /jak wyżej - rodzice lub opiekunowie prawni/,
dopełnienie czynności  związanych ze zgłoszeniem .....................................................                 
                                                                                                                                                (imię i nazwisko dziecka)
 
do szkoły * posyłanie .................................................... na zajęcia szkolne *.
                                          (imię i nazwisko ucznia/)     
      
Niespełnienie  wymienionego  obowiązku  spowoduje  skierowanie  sprawy       na drogę postępowania egzekucyjnego.
 
 
...................................................................
(podpis dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej
z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)
 
Otrzymują**:
(rodzice albo opiekunowie dziecka)
..........................................
..........................................
..........................................
  ______
  * niepotrzebne skreślić
** za zwrotnym poświadczeniem odbioru
 
 
 
FORMAT DO DRUKU: 
 
Wzor upomnienia (WORD.doc)
Wzor upomnienia (ACROBAT READER.pdf)

 
Damnica, dnia .....................................
 
................................................
 
................................................
    (imię i nazwisko lub imiona i nazwiska
       rodziców albo opiekunów dziecka)
 
................................................
(adres zamieszkania)                                                        
................................................
 
 
Urząd Gminy
 w Damnicy
 
 
 
W związku z ustawowym obowiązkiem powiadamiania organów gminy                  o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież                w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie oświadczamy, że syn/córka
 
................................................................................................................
(imię i nazwisko, data urodzenia)
 
 
spełnia od dnia .................................obowiązek nauki w .............................................
                                                                                         
.................................................................................................................................................
(nazwa placówki, adres)
 
 
 
 
 
.......................................................................
(podpis rodziców lub prawnych opiekunów)
 
 
 
 
Potwierdzenie oświadczenia przez szkołę, w której uczeń spełnia obowiązek szkolny              lub obowiązek nauki:
 
 
 
 
.......................................................................                    ......................................................................
                                 (pieczęć szkoły)                                                       (podpis dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej
z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)
 
 
FORMAT DO DRUKU: 
 
Wzor upomnienia (ACROBAT READER.pdf)

 
                                                                        Damnica, dnia........................................       
       (pieczęć szkoły)
 
.....................................
 (nr z rzeczowego wykazu akt)
 
                              Państwo (Pani) (Pan)                               
 
......................................................................................
                                                                               (imię i nazwisko lub imiona i nazwiska rodziców albo opiekunów dziecka)
......................................................................................
(adres zamieszkania)                                                        
......................................................................................
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art.18 pkt 5 ustawy z dnia 7  września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późniejszymi zmianami) rodzice dziecka obowiązani są do powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie.   
W związku z powyższym obowiązkiem,  Wójt Gminy Damnica, informuje        o konieczności przekazania do dnia 14 września br. oświadczenia potwierdzającego przyjęcie syna/córki do szkoły ponadgimnazjalnej, w której będzie spełniał/a obowiązek nauki. Oświadczenie powyższe – dodatkowo potwierdzone przez szkołę ponadgimnazjalną – należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Damnicy.
W przypadku zmiany – w trakcie roku szkolnego lub w kolejnych latach nauki do ukończenia 18 roku życia – miejsca realizacji obowiązku nauki o tym fakcie należy również – zgodnie ustawowym zapisem – poinformować Urząd Gminy w Damnicy. 
 
 
.......................................................................
(podpis dyrektora szkoły)
 
 
Pouczenie:
Brak odpowiedzi będzie skutkował postępowaniem zgodnym z art. 20 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.), tj. „Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”.
Dodatkowych wyjaśnień związanych z spełnianiem obowiązku nauki udziela Wydział Oświaty Urzędu Gminy w Damnicy, tel. 84-84-446.
 
 
FORMAT DO DRUKU: 
 
Wzor zawiadomioenia (ACROBAT READER.pdf)
 

Art. 20 ustawy o systemie oświaty
również art. 26 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Obowiązek szkolny - wniosek egzekucyjny wierzyciela
 
Damnica, dnia.......................................
                               
     (pieczęć szkoły)
 
.......................................
(nr z rzeczowego wykazu akt)
 
 
Pan/Pani*
 
..............................................
            
 
                          
 
        Na   podstawie art. 26 § 1 oraz   art. 28 § 1  ustawy  z  dnia   17  czerwca 1966 r. o  postępowaniu egzekucyjnym  w  administracji  (tekst jednolity Dz. U.                z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późniejszymi zmianami),  w  związku  z art. 20                      oraz art. 19  ust. 1 pkt 1 ustawy  z  dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), wnoszę                            o wszczęcie egzekucji administracyjnej przeciwko
 
.............................................. .........................................................................
(imię i nazwisko lub imiona i nazwiska rodziców albo opiekunów dziecka)

z tytułu niespełniania obowiązku szkolnego.
Wymienieni nie dopełnili czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły** i nie zapewniają  regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, bez uzasadnionej przyczyny**.
Jako środek egzekucyjny wskazuję grzywnę w celu przymuszenia.
 
 
 
.......................................................................
(podpis dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej
z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)
 
 
Do wiadomości:
(rodzice albo opiekunowie dziecka)
.......................................................
.......................................................
.......................................................
 
 
 
 _________
  * w gminie - wójt lub burmistrz (prezydent miasta) albo osoba lub jednostka organizacyjna upoważniona do  prowadzenia egzekucji administracyjnej w sprawach oświatowych
 
** niepotrzebne skreślić
 
 
FORMAT DO DRUKU: 
 
Wzor oświadczenia (ACROBAT READER.pdf)

 
Wytworzył:
Halina Buchholz
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-02-05 09:05:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-02-05 12:15:24)

 
 
liczba odwiedzin: 7851552

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X