☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 8 / 2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz...

Zarządzenie Nr 8 / 2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 31 stycznia 2007  roku
 
 
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Damnica
    Na podstawie art.30 ust.1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. .z 2001  roku Nr 142, poz. 1591 ze  zmianami: z 2002 roku Nr   23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz.   1271, Nr 214   poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 , z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441,Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337.) oraz art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 ze  zmianami: z 2002 roku Nr 153 poz. 1271, z 2004 roku Nr 25 poz. 219, Nr 33 poz. 285, z 2006 roku Nr   104 poz. 708 i 711), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. Nr 100 poz. 1024), zarządzam co następuje:
§ 1
1. Wprowadzam Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Urzędzie Gminy   Damnica  - Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadzam Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Damnica - Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy   w Damnicy do stosowania zasad określonych w „Polityce Bezpieczeństwa„ i „ Instrukcji„.
§ 3
Wyznaczam pana Bartosza Jarosiewicza na Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Gminie Damnica.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 5
Tracą moc Zarządzenia Wójta Gminy:
-          NR 3/99  w sprawie zatwierdzenia instrukcji regulującej sprawy ochrony danych osobowych zawartych w systemach informatycznych eksploatowanych w sieci NOVELL w Urzędzie Gminy Damnica oraz w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji - § 3
-          Nr 7/99 w sprawie wykazu osób do dostępu do danych osobowych w Urzędzie Gminy Damnica
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt       
mgr Maria Janusz
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-02-13 07:54:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-02-13 09:41:13)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 320