☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 1/2007 Z DNIA 2 stycznia 2007 ROKU w sprawie określenia kryteriów i trybu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w placówkach oświatowych...

ZARZĄDZENIE NR 1/2007
WÓJTA GMINY DAMNICA
Z DNIA 2 stycznia 2007 ROKU
 
 
w sprawie określenia kryteriów i trybu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Damnica
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001 roku Nr 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami: z 2002 roku :Nr 23 póz. 220, Nr 62 poz.558 ,Nr 113 poz.984, z 2003 roku Nr 80 póz. 717.Nr 162 poz.1568 , Nr 214 poz.1806, z 2004 roku : Nr 116 poz.1203, Nr153poz.1271, Nr 214 póz. 1806; z 2005 roku Nr 172 poz.1441 z 2006 roku Nr 17 poz.128 Nr 181 poz.1337) art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela (tekst jednolity : Dz.U z 2006 Nr 96 póz. 674 z późniejszymi zmianami z 2006 roku Nr 170 póz. 1281 ) oraz § 2, § 6 ust.1 i § 8 rozporządzenia ^     Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie ^'     sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowania ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, województw, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U.Nr 46 póz. 430) zarządzam co następuje:
 
§1
 
  1. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Gminy Damnica na 2007 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Kryteria   i tryb   dofinansowania   kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Damnica - stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
 
§2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§3
 
Z dniem podpisania traci moc Zarządzenie Nr 7/2006 Wójta Gminy Damnica z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie określenia kryteriów i trybu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Damnica.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
 
Wójt
mgr Maria Janusz

Załącznik Nr 1do Zarządzenia
Wójta Gminy Damnica Nr 1 /2007
z dnia 2 stycznia 2007 roku
PLAN DOFIANSOWANIA FROM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI GMINY DAMNICA
RODZAJ DOSKONALENIA
Nazwa placówki
 
ŁĄCZNA KWOTA
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W DAMNICY
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W DAMNIE
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAGÓRZYCY
 
SZKOŁA PODSTAWO­WA W DOMARADZU
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
2+5
 
Dofinansowanie do studiów podyplomowych
 
3973,20
 
4500,00
 
3920,00
 
1100,00
 
13493,20
 
Szkolenia Rad pedagogicznych
 
500,00
 
1500,00
 
400,00
 
473,00
 
2873,00
 
Kursy .szkolenia warsztaty
 
5375,50
 
800,00
 
608,00
 
1100,00
 
7883,50
 
Doradztwo metodyczne
 
1094,30
 
-
 
500,00
 
297,00
 
1891,30
 
Materiały szkoleniowe
 
-
 
1808,00
 
-
 
-
 
1808,00
 
 
 
10943,00
 
8608,00
 
5428,00
 
2970,00
 
27949,00
 
 

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 1/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 2 stycznia 2007 roku
 
 
 
KRYTERIA l TRYB DOFIANSOWYWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA l DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI DYREKTORÓW ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA DAMNICA.
 
 
Organ Prowadzący na wniosek dyrektorów planuje wszystkie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych centralizując środki finansowe na ten cel zabezpieczone w budżecie Gminy na dany rok.
 
Dyrektor placówki oświatowej planuje i kieruje procesem dokształcania kadry pedagogicznej tak, aby każdy nauczyciel spełniający warunki niniejszych kryteriów mógł skorzystać z dofinansowania do różnorodnych form    doskonalenia zawodowego.
Wnioski o dokształcanie nauczycieli rozpatruje dyrektor placówki oświatowej . Wnioski o dokształcanie dyrektorów rozpatruje Wójt Gminy. Nauczyciel i dyrektor może ubiegać się o dofinansowanie kosztów w następujących formach kształcenia:
 
I.                   Formy kształcenia
 
1. doskonalenie zawodowe w szkole (kursy organizowane
w placówce, rady szkoleniowe, warsztaty)                     - do 100 %
 
2. indywidualne doskonalenie zawodowe
(studia- podyplomowe, magisterskie, licencjackie)          - do 80 %
 
3. kształcenie nauczycieli (kursy organizowane poza
siedzibą placówki)                                        - do 60 %
 
4. doradztwo metodyczne                              -do 100%
 
II.                Zasady przyznawania dofinansowania
 
1. W pierwszej   kolejności dofinansowane   będą studia   magisterskie, podyplomowe, licencjackie.
Następnie w zależności od posiadanych środków finansowych inne formy doskonalenia tj. kursy, szkolenia, warsztaty.
 
2. O dofinansowanie kosztów szkolenia w formie studiów lub kursów kwalifikacyjnych nauczyciel może ubiegać się po przedłożeniu zaświadczenia o przyjęciu na studia ( od l semestru studiów) lub kurs kwalifikacyjny.
 
3. Dofinansowanie za studia lub kursy kwalifikacyjne będzie przyznawane dwa razy w roku po upływie kolejnego semestru ( wrzesień, styczeń) lub zaliczeniu polowy kursu kwalifikacyjnego .
Nauczyciel, który nie zaliczył roku studiów traci prawo do dofinansowania za okres powtarzanego roku. Dyrektor może przyznać nauczycielowi dofinansowanie za powtarzany rok , jeżeli nauczyciel powtarza rok z powodu choroby lub innych wypadków losowych.
 
4. Nauczyciel, który otrzymał dofinansowanie do studiów zobowiązany jest do przepracowania w placówce trzech lat po ukończeniu studiów W przypadku niedopełnienia tego obowiązku nauczyciel zobowiązany jest do zwrotu kosztów dofinansowania w wysokości proporcjonalnej
5. Z nauczycielem , który otrzymał dofinansowanie na studia zawiera się umowę, która stanowi załącznik Nr 3 do "Kryteriów ......."
 
III.             Tryb przyznawania dofinansowania za studia magisterskie, podyplomowe, licencjacie.
 
1.       Studia magisterskie, licencjacie, podyplomowe.
a). Wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do kryteriów wraz z zaświadczeniem z uczelni należy złożyć   do dyrektora placówki w terminie do dnia 30 września lub do 15 lutego.
b). Korzystający z dofinansowania zobowiązani są po zakończeniu roku akademickiego ( najpóźniej do 30 września) złożyć zaświadczenie z uczelni o aktualnym stanie studiów.
 
2.       Kursy, szkolenia, warsztaty.
a)      Złożenie wniosku wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do Kryteriów.
b)      Przedłożenie po szkoleniu zaświadczenia o ukończeniu określonej formy doskonalenia zawodowego.
Załącznik nr 3 do kryteriów dofinansowania - UMOWA
Wytworzył:
Jadwiga Dic
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-02-13 09:25:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-02-13 09:41:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 178