☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 11.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 18/2007 z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do dokonania oceny ofert dotyczących organizacji zajęć sportowych o charakterze masowym w roku 2006 oraz ...

Zarządzenie Nr 18/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 23 marca 2007 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do dokonania oceny ofert dotyczących organizacji zajęć sportowych o charakterze masowym w roku 2007 oraz do przedstawienia opinii w tym zakresie.
 
            Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. Zmianamiz 2002 roku:Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806 z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 116poz. 1203,Nr 214 poz.1806 i z 2005 Nr 172 poz.1441).
 
zarządzam, co następuje:
§ 1
1.Powołuję Komisję Konkursową do dokonywania oceny ofert dotyczących wsparcia organizacji zajęć sportowych o charakterze masowym w 2007 roku oraz do przedstawienia opinii w tym zakresie.
W skład Komisji wchodzą:
1)      Przewodnicząca            - Janina Kornecka
2)      Członkowie:                - Halina Buchholz
                                                - Zbigniew Pawłowski
2.Wyznaczam protokolanta do obsługi Komisji            - Barbarę Imińską
§ 2
Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny ofert dotyczących organizacji zajęć zajęć sportowych o charakterze masowym na terenie gminy Damnica w roku 2007 oraz przedstawienie Wójtowi Gminy Damnica opinii w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych.
§ 3
Regulamin prac Komisji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
Maria Janusz
 

 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Damnica
z dnia 25 marca 2007 roku
 
 
REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
 
1. Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący.
3. Dla skuteczności pracy Komisji niezbędny jest udział w jej posiedzeniach wszystkich członków oraz Przewodniczącego.
4. Obsługę administracyjno - techniczną Komisji zapewnia Referat Organizacyjny. ^5. Komisja w pierwszej kolejności sprawdza, czy złożone oferty spełniają następujące wymogi formalne:
a) złożenie oferty w terminie,
b) prowadzenie przez podmiot składający ofertę działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,
c) kompletność i poprawność wypełnienia oferty,
d) zgodność ofert z zakresem ogłoszonego konkursu.
6. Komisja Konkursowa dokonuje oceny merytorycznej złożonych ofert zgodnie z kryteriami określonymi w karcie oceny formalnej niniejszego Regulaminu.
7. Komisja sprawdza oferty w szczególności pod względem :
a) zgodności zakresu rzeczowego zadania publicznego proponowanego do realizacji
z zakresem wynikającym z ogłoszenia,
b) kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
c) wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie którego dotyczy zadanie,
d) informacji o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł oraz udział wkładu własnego organizacji,
e) wymierne korzyści dla społeczności lokalnej,
f) liczba odbiorców projektu
g) zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, h) perspektywa kontynuacji przedsięwzięcia,
dotychczasowa współpraca z gminą, w tym analiza i ocena wykonania zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości wykonania oraz prawidłowości rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
j) dotychczasowe dokonania organizacji.
8. Dofinansowane zostaną projekty, które otrzymają ocenę pozytywną.
9 . Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół.
10. Protokół podlega przedłożeniu Wójtowi Gminy Damnica, który na jego podstawie podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji.
11.Komisja nie uzasadnia swoich decyzji wobec organizacji zgłaszających projekty.
12. Decyzje o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
13. Wykaz organizacji i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zleconych zadań, na które przyznano dotację oraz wysokość przyznanych środków podaje się niezwłocznie do wiadomości publicznej, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Damnica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-04-18 09:15:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Włodarczyk
(2007-07-31 11:35:10)

 
 
liczba odwiedzin: 8038110

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X