☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 22 /2007 z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnica

ZARZĄDZENIE NR 22 /2007
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 16 kwietnia 2007 roku
 
 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnica
 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz.U. z 2001 roku Nr 142, póz. 1591 ; ze zmianami z 2002 roku Nr 23.poz.220.Nr 62 póz. 558 i Nr 113 poz.984, Nr 153 póz. 1271, Nr 214 póz. póz. 1806, z 2003 roku Nr 80 póz. 717, Nr 162 póz. 1568 , z 2004 roku Nr 102 póz. 1055, Nr 116 póz. 1203, z 2005 roku Nr 172 póz. 1441, Nr 175 póz. 1457, z 2006 roku Nr 17 póz. 128 Nr181 póz. 1337 )
zarządzam co następuje:
 
§1
 
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§3
 
Traci moc Zarządzenie Nr 64/2006 Wójta Gminy Damnica z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
Wójt
Maria Janusz

Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-04-18 10:42:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-04-18 10:48:01)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 362