☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 23 /2007 Z DNIA 16.04.2007 roku w sprawie wprowadzenia sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy Damnica zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych

ZARZĄDZENIE NR 23 /2007
WÓJTA GMINY DAMNICA
Z DNIA 16  KWIETNIA 2007 roku
 
w sprawie wprowadzenia sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy Damnica zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych
 
Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 roku ( Dz.U.Nr 55 poz. 361) w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych  oraz § 2 ust. 6 Zarządzenia Nr 22 /2007 Wójta Gminy Damnica z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie Regulamiu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnica zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.      Okresowa ocena kwalifikacyjna pracownika Urzędu Gminy Damnica zatrudnionego na stanowisku urzędniczym , zwana dalej ,,oceną”, jest sporządzana na podstawie kryteriów obowiązkowych i kryteriów wybranych przez bezpośredniego przełożonego.
2.      Wykaz kryteriów obowiązkowych i kryteriów do wyboru stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
3.      Bezpośredni przełożony, zwany dalej ,,oceniającym”, wybiera z wykazu nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 kryteriów oceny, najistotniejszych dla prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy zajmowanym przez pracownika samorządowego, o którym mowa w ust. 1 zwanego dalej „ocenianym”.
4.      Niezależnie od wybranych kryteriów z wykazu kryteriów do wyboru oceniający może dodatkowo ustalić jedno kryterium nieobjęte wykazem i dokonać opisu tego kryterium, jeżeli uzna to za niezbędne z uwagi na specyfikę stanowiska pracy.
5.      Oceniający wybiera kryteria oceny, po uprzednim omówieniu z ocenianym, sposobu realizacji obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy oraz obowiązków określonych w art. 15 i art. 16 ust.1 ustawy z dnia 22 marca1990 roku o pracownikach samorządowych.
 
§ 2
1.      Oceniający wyznacza termin sporządzenia oceny na piśmie, określając miesiąc i rok.
2.      Wybrane kryteria i informację o terminie sporządzenia oceny na piśmie oceniający wpisuje do arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego, zwanego dalej ,,arkuszem”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
3.      Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, oceniający niezwłocznie przekazuje arkusz wójtowi, w celu zatwierdzenia wybranych kryteriów oceny.
4.      Oceniający niezwłocznie przekazuje ocenianemu kopię arkusza z zatwierdzonymi kryteriami oceny.
 
 
 
§ 3
Czynności, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4 oraz § 2, oceniający dokonuje nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika samorządowego na stanowisku urzędniczym , a w razie przeprowadzania kolejnej oceny – nie później niż w ciągu 30 dni od sporządzenia na piśmie poprzedniej oceny.
 
§ 4
1.      Oceniający może zmienić termin sporządzenia oceny na piśmie.
2.      Oceniający wyznacza nowy termin sporządzenia oceny na piśmie w razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy ocenianego, uniemożliwiającej przeprowadzenie okresowej oceny kwalifikacyjnej.
3.      Sporządzenie oceny na piśmie następuje w terminie wcześniejszym niż ustalony zgodnie z § 2 ust. 1 w razie zmiany stanowiska pracy ocenianego lub zakresu obowiązków na zajmowanym przez niego stanowisku pracy.
4.      Oceniający niezwłocznie powiadamia ocenianego pisemnie o nowym terminie sporządzenia oceny na piśmie. Kopię pisma dołącza się do arkusza.
 
§ 5
W razie zmiany na stanowisku bezpośredniego przełożonego w trakcie okresu, w którym oceniany podlega ocenie, ocena jest sporządzana na podstawie wybranych wcześniej kryteriów oceny.
 
§ 6
Oceniający, nie wcześniej niż na 7 dni przed sporządzeniem oceny na piśmie, przeprowadza z ocenianym rozmowę, podczas której omawia z nim wykonywanie przez ocenianego jego obowiązków w okresie, w którym podlegał ocenie, trudności napotykane przez niego podczas realizacji zadań i spełnianie przez ocenianego ustalonych kryteriów oceny.
 
§ 7
Sporządzenie oceny na piśmie polega na:
1)     wpisaniu do arkusza opinii dotyczącej wykonywania obowiązków przez ocenianego w okresie, w którym podlegał on ocenie;
2)     określeniu poziomu wykonywania obowiązków przez ocenianego (bardzo dobry, dobry, zadowalający lub niezadowalający);
3)     przyznaniu oceny pozytywnej, w razie bardzo dobrego, dobrego lub zadowalającego poziomu wykonywania obowiązków przez ocenianego, albo przyznaniu oceny negatywnej.
 
§ 8
1.      Oceniający niezwłocznie doręcza ocenianemu ocenę sporządzoną na piśmie i poucza go o przysługującym mu prawie złożenia odwołania do Wójta Gminy w ciągu 7 dni od doręczenia oceny.
2.      Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, gdy obowiązki bezpośredniego przełożonego realizuje Wójt.
 
 
 
§ 9
Niezwłocznie po sporządzeniu oceny na piśmie arkusz włącza się do akt osobowych ocenianego.
 
§ 10
1.      W przypadku uzyskania przez ocenianego ujemnej oceny kwalifikacyjnej oceniający w terminie 7 dni od doręczenia oceny niezależnie od przysługującego ocenianemu prawa odwołania się od oceny , ustala termin ponownej oceny.
2.      Ponowna ocena , o której mowa w ust. 1 nie może być   dokonana wcześniej niż po upływie 3 miesięcy , a nie później niż   po upływie 6 – ciu miesięcy.
§ 11
W przypadku ponownej oceny , terminy o których mowa w § 6,8,9 i 10 stosuje się odpowiednio.
§ 12
W przypadku ponownej oceny ,przepisy art. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
§ 13
W przypadku ponownej ujemnej oceny kwalifikacyjnej , Wójt Gminy niezwłocznie   rozwiązuje stosunek pracy z   pracownikiem zatrudnionym na stanowisku urzędniczym z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia.
§ 14
1.      Ocena kwalifikacyjna pracownika sporządzana jest co najmniej raz na dwa lata.
2.      W stosunku do pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w dniu 1 kwietnia 2007 roku ,termin dokonania pierwszej oceny upływa w dniu 10 października 2007 roku.
3.      W stosunku do osób zatrudnionych po dniu 1 kwietnia 2007 roku na czas określony, pierwszą ocenę przeprowadza się   przed zawarciem umowy na czas nieokreślony .  
§ 15
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 16
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK Nr 1
 
 
WYKAZ KRYTERIÓW OCENY
 
 
KRYTERIA OBOWIĄZKOWE
 
 
Kryterium
Opis kryterium
1. Sumienność
Wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie.
2. Sprawność
Dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych zadań, umożliwiające uzyskiwanie wysokich efektów pracy. Wykonywanie obowiązków bez zbędnej zwłoki.
3. Bezstronność
Obiektywne rozpoznawanie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych źródeł, gwarantujące wiarygodność przedstawionych danych, faktów i informacji. Umiejętność sprawiedliwego traktowania wszystkich stron, niefaworyzowania żadnej z nich.
4. Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów
Znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy. Umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów. Umiejętność zastosowania właściwych przepisów w zależności od rodzaju sprawy. Rozpoznawanie spraw, które wymagają współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin.
5. Planowanie i organizowanie pracy
Planowanie działań i organizowanie pracy w celu wykonania zadań. Precyzyjne określanie celów, odpowiedzialności oraz ram czasowych działania. Ustalanie priorytetów działania, efektywne wykorzystywanie czasu, tworzenie szczegółowych i możliwych do realizacji planów krótko- i długoterminowych.
6. Postawa etyczna
Wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy, niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność. Dbałość o nieposzlakowaną opinię. Postępowanie zgodnie z etyką zawodową.
 
 
 
 
KRYTERIA DO WYBORU
 
Kryterium
Opis kryterium
1. Wiedza specjalistyczna
Wiedza z konkretnej dziedziny, która warunkuje odpowiedni poziom merytoryczny realizowanych zadań.
2. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych
Odpowiedni stopień wiedzy i umiejętności niezbędny do korzystania ze sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych.
3. Znajomość języka obcego (czynna i bierna)
Znajomość języka obcego na poziomie odpowiednim do realizowanych zadań, pozwalająca na:
- czytanie i rozumienie dokumentów,
- pisanie dokumentów,
- rozumienie innych,
- mówienie w języku obcym.
4. Nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji
Zdolność i skłonność do uczenia się, uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji tak, aby zawsze posiadać aktualną wiedzę.
5. Komunikacja werbalna
Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie, przez:
-   wypowiadanie się w sposób zwięzły, jasny i precyzyjny,
-   dobieranie stylu, języka i treści wypowiedzi odpowiednio do słuchaczy,
-   udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi nawet na trudne pytania, krytykę lub zaskakujące argumenty,
-   wyrażanie poglądów w sposób przekonywujący,
-   posługiwanie się pojęciami właściwymi dla rodzaju załatwianych spraw/wykonywanej pracy.
6. Komunikacja pisemna
Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący zrozumienie, przez:
-   stosowanie przyjętych form prowadzenia korespondencji,
-   przedstawianie zagadnień w sposób jasny i zwięzły,
-   dobieranie odpowiedniego stylu, języka i treści pism,
-   budowanie zdań poprawnych gramatycznie i logicznie.
7. Komunikatywność
Umiejętność budowania kontaktu z inną osobą, przez:
-   okazywanie poszanowania drugiej stronie,
-   próbę aktywnego zrozumienia jej sytuacji,
-   okazanie zainteresowania jej opiniami,
-   umiejętność zainteresowania innych własnymi opiniami.
8. Pozytywne podejście do interesanta
Zaspokajanie potrzeb interesanta, przez:
-   zrozumienie funkcji usługowej swojego stanowiska pracy,
-   okazywanie szacunku,
-   tworzenie przyjaznej atmosfery,
-   umożliwienie interesantowi przedstawienia własnych racji,
-   służenie pomocą.
9. Umiejętność pracy w zespole
Realizacja zadań w zespole, przez:
-   pomoc i doradzanie kolegom w razie potrzeby,
-   zrozumienie celu i korzyści wynikających ze wspólnego realizowania zadań,
-   współpracę a nie rywalizację z pozostałymi członkami zespołu,
-   zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu,
-   aktywne słuchanie innych, wzbudzanie zaufania.
10. Umiejętność negocjowania
Wypracowywanie stanowiska akceptowanego przez zainteresowanych, dzięki:
-   dążeniu do zrozumienia stanowiska (opinii) innych osób,
-   przygotowaniu i prezentowaniu różnorodnych argumentów w celu wsparcia swojego stanowiska,
-   przekonywaniu innych do weryfikacji własnych sądów lub zmiany stanowiska,
-   rozpoznawaniu najlepszych propozycji,
-   stymulowaniu otwartych dyskusji na temat źródeł konfliktów,
-   ułatwianiu rozwiązywania problemu, kwestii spornej,
-   tworzeniu i proponowaniu nowych rozwiązań.
11. Zarządzanie informacją/dzielenie się informacjami
Pozyskiwanie i przekazywanie informacji, które mogą wpływać na planowanie lub proces podejmowania decyzji, przez:
-   przekazywanie posiadanych informacji osobom, dla których informacje te będą stanowiły istotną pomoc w realizowanych przez nie zadaniach,
-   uzgadnianie planowanych zmian z osobami, dla których mają one istotne znaczenie.
12. Zarządzanie zasobami
Odpowiednie do potrzeb rozmieszczenie
i wykorzystanie zasobów finansowych lub innych, przez:
-   określanie i pozyskiwanie zasobów,
-   alokację i wykorzystanie zasobów w sposób efektywny pod względem czasu i kosztów,
-   kontrolowanie wszystkich zasobów wymaganych do efektywnego działania.
13. Zarządzanie personelem
Motywowanie pracowników do osiągania wyższej skuteczności i jakości pracy, przez:
-   zrozumiałe tłumaczenie zadań, określanie odpowiedzialności za ich realizację, ustalanie realnych terminów ich wykonania oraz określenie oczekiwanego efektu działania,
-   komunikowanie pracownikom oczekiwań dotyczących jakości ich pracy,
-   rozpoznawanie mocnych i słabych stron pracowników, wspieranie ich rozwoju w celu poprawy jakości pracy,
-   określanie potrzeb szkoleniowo-rozwojowych,
-   traktowanie pracowników w uczciwy i bezstronny sposób, zachęcanie ich do wyrażania własnych opinii oraz włączanie ich w proces podejmowania decyzji,
-   ocenę osiągnięć pracowników,
-   wykorzystywanie możliwości wynikających z systemu wynagrodzeń oraz motywującej roli awansu w celu zachęcenia pracowników do uzyskiwania jak najlepszych wyników,
-   dopasowanie indywidualnych oczekiwań pracowników dotyczących własnego rozwoju do potrzeb urzędu,
-   inspirowanie i motywowanie pracowników do realizowania celów i zadań urzędu,
-   stymulowanie pracowników do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
14. Zarządzanie jakością realizowanych zadań
Nadzorowanie prowadzonych działań w celu uzyskiwania pożądanych efektów, przez:
-   tworzenie i wprowadzanie efektywnych systemów kontroli działania,
-   sprawdzanie jakości i postępu w realizacji działań,
-   modyfikowanie planów w razie konieczności,
-   ocenianie wyników pracy poszczególnych pracowników
-   wydawanie poleceń mających na celu poprawę wykonywanych obowiązków.
15. Zarządzanie wprowadzaniem zmian
Wprowadzanie zmian w urzędzie przez:
-   podejmowanie inicjatywy wprowadzania zmian,
-   uzasadnianie konieczności wprowadzania zmian,
-   określanie etapów i ram czasowych wprowadzanych zmian,
-   wspieranie innych w okresie wprowadzania zmian,
-   podejmowanie kroków zmniejszających niechęć do wprowadzanych zmian,
-   skupianie się na sprawach kluczowych związanych
z wprowadzanymi zmianami,
-   przewidywanie reakcji pracowników na wprowadzane zmiany,
-   wprowadzanie zmian w sposób pozwalający osiągnąć pozytywne rezultaty klientom urzędu.
 
16. Zorientowanie na rezultaty pracy
Osiąganie zakładanych celów, doprowadzanie działań do końca, przez:
-   ustalanie priorytetów działania,
-   identyfikowanie zadań krytycznych, szczególnie trudnych, mogących mieć przełomowe znaczenie,
-   określanie sposobów mierzenia postępu realizacji zadań,
-   przyjmowanie odpowiedzialności w trakcie realizacji zadań i wywiązywanie się z zobowiązań,
-   zrozumienie konieczności rozwiązywania problemów oraz kończenia podjętych działań.
17. Podejmowanie decyzji
Umiejętność podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny, przez:
-   rozpoznawanie istoty problemu oraz określenie jego przyczyn,
-    podejmowanie decyzji na podstawie sprawdzonych informacji,
-   rozważanie skutków podejmowanych decyzji,
-   podejmowanie decyzji w złożonych lub obarczonym pewnym ryzykiem sprawach,
-   podejmowanie decyzji obarczonych elementem ryzyka po uprzednim zbilansowaniu potencjalnych zysków i strat.
18. Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
Pokonywanie sytuacji kryzysowych oraz rozwiązywanie skomplikowanych problemów, przez:
-   wczesne rozpoznawanie potencjalnych sytuacji kryzysowych,
-   szybkie działanie mające na celu rozwiązanie kryzysu,
-   dostosowywanie działania do zmieniających się warunków,
-   wcześniejsze rozważanie potencjalnych problemów i zapobieganie ich skutkom,
-   informowanie wszystkich, którzy będą musieli zareagować na kryzys,
-   wyciąganie wniosków z sytuacji kryzysowych tak, żeby można było w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji,
-   skuteczne działanie (także) w okresach przejściowych lub wprowadzania zmian.
19. Samodzielność
Zdolność do samodzielnego wyszukiwania
i zdobywania informacji, formułowania wniosków i proponowania rozwiązań w celu wykonania zleconego zadania.
20. Inicjatywa
-   umiejętność i wola poszukiwania obszarów wymagających zmian i informowanie o nich,
-   inicjowanie działania i branie odpowiedzialności za nie,
-   mówienie otwarcie o problemach, badanie źródeł ich powstania.
21. Kreatywność
Wykorzystywanie umiejętności i wyobraźni do tworzenia nowych rozwiązań ulepszających proces pracy, przez:
-   rozpoznawanie oraz identyfikowanie powiązań między sytuacjami,
-   wykorzystywanie różnych istniejących rozwiązań w celu tworzenia nowych,
-   otwartość na zmiany, poszukiwanie i tworzenie nowych koncepcji i metod,
-   inicjowanie lub wynajdywanie nowych możliwości lub sposobów działania,
-   badanie różnych źródeł informacji, wykorzystywanie dostępnego wyposażenia technicznego,
-   zachęcanie innych do proponowania, wdrażania i doskonalenia nowych rozwiązań.
22. Myślenie strategiczne
Tworzenie planów lub koncepcji realizowania celów w oparciu o posiadane informacje, przez:
-   ocenianie i wyciąganie wniosków z posiadanych informacji,
-   zauważanie trendów i powiązań między różnymi informacjami,
-   identyfikowanie fundamentalnych dla urzędu potrzeb i generalnych kierunków działania,
-   przewidywanie konsekwencji w dłuższym okresie czasu,
-   przewidywanie długoterminowych skutków podjętych działań i decyzji,
-   planowanie rozwiązywania problemów i pokonywania przeszkód,
-   ocenianie ryzyka i korzyści różnych kierunków działania,
-   tworzenie strategii lub kierunków działania,
-   analizowanie okoliczności i zagrożeń.
23. Umiejętności analityczne
Umiejętne stawianie hipotez, wyciąganie wniosków przez analizowanie i interpretowanie danych, tj.:
-   rozróżnianie informacji istotnych od nieistotnych,
-   dokonywanie systematycznych porównań różnych aspektów analizowanych i interpretowanych danych,
-   interpretowanie danych pochodzących z dokumentów, opracowań i raportów,
-   stosowanie procedur prowadzenia badań i zbierania danych odpowiadających stawianym problemom,
-    prezentowanie w optymalny sposób danych i wniosków z przeprowadzonej analizy,
-   stosowanie odpowiednich narzędzi i technologii (włącznie z aplikacjami komputerowymi) w celu rozwiązania problemu /zadania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2
 
 
 
ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY KWALIFIKACYJNEJ PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO.
 
 
Część A
 
............................................................................................................................................
(nazwa jednostki)
 
I. Dane dotyczące ocenianego pracownika samorządowego
 
 
Imię ..............................................................................................................................................
 
Nazwisko .....................................................................................................................................
 
Komórka organizacyjna ...............................................................................................................
 
Stanowisko ...................................................................................................................................
 
Data zatrudnienia na stanowisku urzędniczym .......................................................
 
Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku .........................................................................
 
 
II. Dane dotyczące poprzedniej oceny
 
 
Ocena/poziom ..............................................................................................................................
 
Data sporządzenia ........................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................,................................                     ..........................................(miejscowość)                                        (dzień, miesiąc,rok)                                             (pieczątka i podpis osoby wypełniającej)
 
 
 
 
 
 
 
Część B
 
I. Kryteria oceny i termin sporządzenia oceny na piśmie
 
Nr   
 Kryteria obowiązkowe
1
Sumienność
2
Sprawność
3
Bezstronność
4
Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów
5
Planowanie i organizowanie pracy
6
Postawa etyczna
 
Nr   
 Kryteria wybrane przez bezpośredniego przełożonego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządzenie oceny na piśmie nastąpi ....................................................................................
                                                                                              (należy wpisać miesiąc rok)
 
 
 
................................................................                        ............................................................
          (imię i nazwisko oceniającego)                                                              (stanowisko)
 
 
...............................................................                        .............................................................
(data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku)                                      (data i podpis oceniającego)
 
II. Zatwierdzenie kryteriów przez kierownika jednostki
Uwagi kierownika jednostki do kryteriów wybranych przez bezpośredniego przełożonego:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
........................................................................                                  ........................................
(imię i nazwisko)                                                                   (data i podpis)
 
 

Zapoznałam/em się z kryteriami oceny oraz terminem sporządzenia oceny na piśmie
 

 
 
 
 
 

........................................, ........................................                       .............................................
            (miejscowość)                        (dzień, miesiąc, rok)                      (podpis ocenianego)
 
Część C
 
Opinia dotycząca wykonywania obowiązków przez ocenianego
 
Dane dotyczące oceniającego:
 
Imię/imiona ..................................................................................................................................
 
Nazwisko ......................................................................................................................................
 
Stanowisko ...................................................................................................................................
 
Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku .........................................................................
 
Należy napisać w jaki sposób oceniany wykonywał obowiązki w okresie, w którym podlegał ocenie, czy spełniał ustawowe kryteria oceny. Jeżeli pracownik wykonywał w okresie, w którym podlegał ocenie, dodatkowe zadania, które nie wynikają z opisu zajmowanego przez niego stanowiska, należy je wskazać.
 
....................................................................................................................................................
 
....................................................................................................................................................
 
....................................................................................................................................................
 
....................................................................................................................................................
 
....................................................................................................................................................
 
....................................................................................................................................................
 
....................................................................................................................................................
 
....................................................................................................................................................
 
....................................................................................................................................................
 
 
 
 
................................................,...................................                      ..........................................                   (miejscowość)                                     (dzień, miesiąc, rok)                                             (podpis oceniającego)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Część D
 
Określenie poziomu wykonywania obowiązków oraz przyznanie okresowej oceny
 
Oceniam wykonywanie obowiązków przez:
 
Panią/Pana ....................................................................................................................................
 
w okresie od .................................................. do .............................................................
 
na poziomie (wstawić krzyżyk w odpowiednie pole):
 
 
bardzo dobrym
 
 
 
Wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób często przewyższający oczekiwania. W razie konieczności podjął się wykonywania zadań dodatkowych i wykonał je zgodnie z ustalonymi standardami. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał wszystkie kryteria oceny wymienione w części B.
 
 
dobrym
 
 
 
Wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków spełniał większość kryteriów oceny wymienionych w części B.
 
 
zadowalającym
 
 
 
Większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków spełniał niektóre kryteria oceny wymienione w części B.
 
 
niezadowalającym
 
 
 
Większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób nieodpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał rzadko kryteria oceny wymienione w części B.
 
 
i przyznaję okresową ocenę:
 
 
 
(wpisać pozytywną – jeżeli zaznaczony został poziom bardzo dobry, dobry lub zadowalający, negatywną – jeżeli poziom niezadowalający)
 
 
 
 
 
 
............................................, .................................                      ...............................................
(miejscowość)                        (dzień, miesiąc, rok)                             (podpis oceniającego)
 
 
Część E
 
 
 
Zapoznałam/em się z oceną sporządzoną na piśmie przez:
 
Panią/Pana ...................................................................................................................................
 
 
............................................, .................................                    ...............................................
(miejscowość)                        (dzień, miesiąc, rok)                             (podpis ocenianego)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-04-18 11:23:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-04-18 11:25:01)

 
 
liczba odwiedzin: 7672613

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X