☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 26/72007 z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie składania oświadczeń majątkowych przez pracowników Urzędu Gminy w Damnicy

 ZARZĄDZENIE NR 26/2007
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 23 kwietnia 2007 roku
 
 
w sprawie składania oświadczeń majątkowych przez pracowników Urzędu Gminy w Damnicy
 
 
 
       Na podstawie art. 19 ustawy z dnia  22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych  ( tekst jednolity : Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami )
zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
 
  1.  Pracownicy Urzędu Gminy w Damnicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych składają oświadczenia majątkowe wg stanu w dniu   31 grudnia roku poprzedzającego złożenie oświadczenia.
  2. Oświadczenia należy złożyć na   druku stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego   Zarządzenia w terminie do 30 kwietnia .
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
 
 
 Wójt
Maria Janusz
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2007
                                                                                            z dnia 23 kwietnia 2007 roku
 
 
                                                             Damnica dnia ………………………………
 
 
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
 pracownika samorządowego
 
Ja, niżej podpisany (a) …………………………………………..………….(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)  urodzony (a)……………………… w ……………….. zatrudniony w Urzędzie Gminy w Damnicy ……………………………………….. .( stanowisko lub funkcja) na podstawie Zarządzenia Nr 26 /2007 Wójta Gminy Damnica wydanego na podstawie art. 19 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity : Dz. U z 2001 roku Nr 142   poz. 1593 z późniejszymi zmianami ) , składam oświadczenie o stanie majątkowym :
a)     zasoby pieniężne oraz posiadane papiery wartościowe ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..
b)     nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe ( z podaniem powierzchni, wartości i tytułu prawnego)    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c)      dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności, z podaniem kwot   uzyskiwanych z każdego tytułu:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d)     składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych  ( w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e)     zaciągnięte   kredyty i pożyczki    oraz warunki , na jakich   zastały udzielone ( wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem , w jakiej wysokości):     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
                                                                                                    …………………………..
(podpis )
                                                                                      
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-04-23 10:40:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-04-23 10:42:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 18