☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 11.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 50/2007 z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie zmiany powołanej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych w roku 2007

ZARZĄDZENIE NR 50/2007
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 9 lipca 2007 roku
 
W sprawie zmiany powołanej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych w roku 2007
 
Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz., 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art.19 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2006 roku Nr 164 poz. 1163, z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:
 
§1
Powołuję Komisję Przetargową dla przeprowadzenia procedur przetargowych w następującym składzie:
1.      Milewczyk Anna - Przewodniczący Komisji
2.      Gontek Jan – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3.      Iwanik Tadeusz - Sekretarz Komisji
4.      Boryła Maria - Członek Komisji
 
§2
Do zadań Komisji Przetargowej w szczególności należy:
1. Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Przygotowanie projektu ogłoszenia, a po jego zatwierdzeniu opublikowanie .
3. Dokonanie oceny złożonych ofert :
• sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym i prawnym,
• dokonanie oceny ofert zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w dokumentacji przetargowej,
• dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty,
• sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu i przedłożenie go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy,
4. Udzielenie odpowiedzi oferentom, rozpatrzenie protestów.
 
§3
Traci moc Zarządzenie Nr 2/2007 Wójta Gminy z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych w roku 2007.
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Wójt Gminy
mgr Maria Janusz
Wytworzył:
Anna Milewczyk
Udostępnił:
Anna Włodarczyk
(2007-07-27 10:12:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Włodarczyk
(2007-07-27 10:12:49)

 
 
liczba odwiedzin: 8038022

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X