☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 54/2007 z dnia 1 sierpnia 2007r w sprawie rozliczania przez pracowników kosztów podróży służbowych

Zarządzenie Nr 54/2007

Wójta Gminy Damnica

z dnia 1 sierpnia 2007 roku

 

w sprawie rozliczania przez pracowników kosztów podróży służbowych na terenie kraju

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8.03.1999 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej  lub samorządowej  jednostce  sfery budżetowej z  tytułu podróży służbowej na  obszarze  kraju  (Dz. U. Nr 236 poz.236 poz. 1990 z póź. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się następujące zasady rozliczania kosztów podróży służbowych odbywanych na terenie kraju przez pracowników Urzędu Gminy:

1. Koszty diet, ryczałtów za noclegi oraz za dojazdy, pokrywane są pracownikom na podstawie rozliczenia zamieszczonego na formularzu polecenia wyjazdu służbowego, w wysokości określonej w ogólnie obowiązujących przepisach

2. Do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami.

3. Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku), o którym była mowa w pkt 2) nie było możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

§ 2

 

Polecenia wyjazdów służbowych zatwierdzane są przez Wójta Gminy lub upoważnioną przez niego osobę.

§ 3

1. Na wniosek pracownika Wójt przyznaje zaliczkę na niezbędne koszty podróży. Rozliczenie kosztów podróży przez pracownika jest dokonywane w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.

2. Na wniosek pracownika Wójt może wyrazić zgodę na przejazd  w podróży samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości ustalonej dla środków komunikacji publicznej PKP lub PKS:

a) dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – na podstawie ceny biletu kolejowego (w obie strony) dla II klasy pociągu osobowego ze stacji Słupsk

b) dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – na podstawie ceny biletu kolejowego ( w obie strony)  dla II klasy pociągu pośpiesznego ze stacji Słupsk

c) w przypadku braku komunikacji PKP – na podstawie ceny biletu PKS

3. Stawka za 1 km przebiegu, ustalona w sposób określony w pkt 2 nie może być wyższa od stawki, o której mowa w § 5, pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia  2002 r.

4. Wzór wniosku pracownika o wyrażenie zgody na przejazd w podróży  służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy stanowi załącznik nr 1.

 

§ 4

 

Jeżeli w czasie podróży pracownik otrzymał pełne , całodzienne wyżywienie, dieta nie przysługuje. Z diety nie potrąca się natomiast kosztów śniadań wliczonych w cenę hoteli oraz innych poczęstunków w czasie podróży służbowych.

 

§ 5

 

Odstępstwa od powyższych zasad dopuszczalne są za każdorazową zgodą Wójta przy uwzględnieniu respektowania przepisów podatkowych i dotyczących rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.)

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2007 roku.

 

 

 Wójt

mgr Maria Janusz

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Włodarczyk
(2007-08-03 13:48:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-03-27 15:30:14)

 
 
liczba odwiedzin: 7851478

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X