☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 76/2007 z dnia 14 września 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu i określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora GOKiS w Damnicy

ZARZĄDZENIE  Nr  76/2007

WÓJTA  GMINY DAMNICA

z dnia 14 września 2007 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu i określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  w Damnicy.

 

            Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) oraz     art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004r. Nr 154 poz. 1629)  zarządzam, co następuje:

 § 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury  i Sportu w Damnicy.

§ 2

Treść ogłoszenia określająca wymagane kwalifikacje i termin składania ofert  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 3

Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa, którą powołuje organizator. W skład komisji wchodzą:

1)     trzech przedstawicieli Wójta Gminy

2)     dwóch przedstawicieli Rady Gminy Damnica.

3)     dwóch  przedstawicieli  Gminnego Ośrodka  Kultury i Sportu   w Damnicy

Przewodniczącego komisji wyznacza organizator konkursu.

 § 4

Tryb przeprowadzenia konkursu określa regulamin pracy komisji  prowadzącej postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 § 5

Osoba pełniąca obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Damnicy jest zobowiązana umożliwić kandydatowi na stanowisko dyrektora zapoznanie się z warunkami organizacyjno-finansowymi instytucji.

 § 6

Obsługę komisji konkursowej, niezbędne warunki i środki finansowe związane z postępowaniem konkursowym  zapewnia organizator- Wójt Gminy Damnica.

 § 7

 Po przedstawieniu organizatorowi wyników konkursu wraz z dokumentacją , komisja konkursowa kończy działalność i ulega rozwiązaniu.

 § 8

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy

 Maria  Janusz

 

                 Załącznik  Nr 1  do 

Zarządzenia Nr  76/2007  roku

 z dnia 14 września 2007 roku 

 

 

Wójt Gminy Damnica

ogłasza  konkurs  na  stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka

Kultury i Sportu w Damnicy

 

Kandydat na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu powinien posiadać:

 • wykształcenie wyższe niezbędne do prawidłowego kierowania jednostką kultury,

-         udokumentowany  minimum 3 - letni staż pracy,

-         znajomość ustawy o finansach publicznych,

 • znajomość zagadnień związanych z kulturą, promocją i pracą pozaszkolną.

 Wymagane dokumenty:

-         kwestionariusz osobowy z fotografią,

-         list motywacyjny,

-         dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

-         wykaz dorobku zawodowego,

-         referencje i opinie o dotychczasowej pracy,

 • ramowy program działalności Gminnego Ośrodka Kultury na okres 5 lat w oparciu o istniejące warunki organizacyjno - finansowe,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego.

-         oświadczenie o znajomości ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o

           organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 • Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na dyrektora GOK i S" w sekretariacie Urzędu Gminy Damnica ;pokój nr 1 lub wysłać na adres: Urząd Gminy w Damnicy 76-231 Damnica ul. Górna 1 w terminie do 28 września 2007 roku do godziny 1200.

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków – 5 października 2007 roku.

Kandydat ma prawo zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w  jego siedzibie.

 

 

 

  Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 76/2007

z dnia 14 września 2007 roku

 

 

REGULAMIN KONKURSU

NA STANOWISKO DYREKTORA

 I PRACY KOMISJI PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE

KONKURSOWE W CELU WYŁONIENIA KANDYDATA

NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA  KULTURY I SPORTU W DAMNICY

  

  1. PIERWSZY ETAP KONKURSU

 I. Cel konkursu i tryb zgłaszania kandydatów.

§ 1

1.      Konkurs organizuje Wójt Gminy Damnica

           Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  w Damnicy.

 1. Ogłoszenie o konkursie umieszcza się w prasie regionalnej, na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąsosz) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wąsosz.
 2. Do udziału w konkursie dopuszcza się kandydatów, którzy spełniają następujące warunki:

a)      posiadają wykształcenie wyższe,

 1. dodatkowym atutem będą ukończone studia podyplomowe oraz kursy z zakresu ekonomii i zarządzania, organizacji pracy, informatyki i inne,
 2. preferowane będzie posiadanie wykształcenia w zakresie działalności kulturalnej,
 3. posiadają co najmniej 3 letni staż pracy /preferowane będzie staż w instytucjach kultury/,

d)     nie są karani,

e)     odznaczają się dobrym stanem zdrowia.

 1. Zgłoszenie organizatorowi udziału w konkursie następuje w formie pisemnej.

6.      Do podanie kandydat załącza następujące dokumenty:

-         kwestionariusz osobowy z fotografią,

-         list motywacyjny,

-         dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

-         wykaz dorobku zawodowego,

-         referencje i opinie o dotychczasowej pracy,

 • ramowy program działalności Gminnego Ośrodka Kultury na okres 5 lat w oparciu o istniejące warunki organizacyjno - finansowe,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania -stanowiska kierowniczego.
 • oświadczenie o znajomości ustawy o finansach publicznych oraz
  ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

7. Organizator konkursu przyjmuje zgłoszenia kandydatów w miejscu
wskazanym w ogłoszeniu.

 II. Tryb przeprowadzania konkursu.

 § 2

 1. Konkurs przeprowadza komisja powołana przez Wójta Gminy Damnica oddzielnym zarządzeniem.
 2. Konkurs przeprowadza się jeśli zgłosi się co najmniej jeden kandydat.
 3. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach postępowania konkursowego.
 4. W I etapie konkursu po zamknięciu listy zgłoszeń na posiedzeniu bez udziału kandydata (kandydatów) komisja dokonuje wstępnej oceny kandydatów pod względem formalnym. Po analizie dokumentów oraz wysłuchaniu stanowisk każdego z członków komisji odnośnie kandydata (kandydatów), komisja konkursowa głosuje nad podjęciem decyzji o dopuszczeniu kandydatów do II etapu konkursu.
 5. Zakwalifikowani do II etapu zostaną powiadomieni przez przewodniczącego komisji o terminie i miejscu jego przeprowadzenia.
 6. Kandydaci, którzy nie spełniają wymogów formalnych zostaną o tym fakcie powiadomieni przez przewodniczącego komisji. Powiadomienie następuje w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

 III. Regulamin pracy komisji.

§ 3

 Komisja konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i wybiera ze swego grona  sekretarza.

 1. Prace komisji mają charakter poufny.
 2. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący powołany zarządzeniem Wójta Gminy, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek komisji.

    3.      Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

    4       Komisja prowadzi konkurs, jeżeli w posiedzeniu bierze udział w co najmniej 2/3

            składu komisji.

5 .Z posiedzenia komisji sporządza się protokół podpisany przez

    przewodniczącego.

DRUGI ETAP KONKURSU

§ 4

  W drugim etapie konkursu z zakwalifikowanymi do niego kandydatami komisja konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy.

 1. Po zakończeniu rozmów indywidualnych z kandydatami przewodniczący komisji zarządza głosowanie nad wyborem kandydata.
 2. Każdy członek komisji dysponuje jednym głosem.
 3. Jeżeli w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej ilości głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania, do której przechodzą dwaj kandydaci, którzy otrzymali w pierwszej turze kolejno największą liczbę głosów.
 4. Przewodniczący komisji ogłasza wyniki konkursu po zakończeniu głosowania, przekazując ustną informację uczestnikom.
 5. Po wyłonieniu kandydata na dyrektora przewodniczący komisji przekazuje dokumentację Wójtowi Gminy Damnica i występuje
  z wnioskiem o powołaniu wskazanego kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy.
 6. Ostateczna decyzja o powołaniu kandydata wyłonionego w drodze postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora należy do Wójta Gminy Damnica.

  

       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 5

 Jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat lub konkurs nie został rozstrzygnięty, Wójt Gminy powierza stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wybranemu przez siebie kandydatowi lub też ogłasza konkurs ponownie. 

§ 6

1. W przypadku naruszenia wymogów konkursu jego uczestnik ma prawo wnieść odwołanie do organizatora konkursu nie później niż w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

2.W przypadku potwierdzenia zasadności odwołania organizator konkursu unieważnia konkurs.

3.Obsługę techniczną konkursu zapewnia Wójt Gminy Damnica.

 

Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Anna Włodarczyk
(2007-09-17 14:31:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-10-03 12:23:04)

 
 
liczba odwiedzin: 7851482

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X