☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 77/2007 z dnia 18 września 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica

Zarządzenie Nr 77/2007

Wójta Gminy Damnica

z dnia 18 września 2007 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia komunalnego

gminy Damnica

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami Dz.U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 116 poz. 1203 z 2005 roku Dz.U. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1475 z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) ; art. 37 ust.1 art.40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 zmiany: Dz. U. z 2004 r Nr 281 poz. 2782, Dz.U. z 2005 r Nr 130, poz.1087, Nr 169,poz.1420, Nr 175 poz. 1459 z 2006 roku Nr 104 poz. 708 Nr 220 poz. 1600 i poz. 1601 z 2007 roku Dz.U Nr 69 poz. 468) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 r Nr 207 poz. 2108) i wykonania Uchwały Rady Gminy Damnica Nr XII/84/07 z dnia 23 sierpnia 2007 w sprawie zbycia nieruchomości  zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

I.                   Ogłaszam sprzedaż następującej  nieruchomości w drodze I przetargu ustnego

nieograniczonego położonych w miejscowości Damnica ulica Dolna:

 

1. Nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone jako MU- obszary preferowanego

     rozwoju funkcji mieszkalno- usługowej.

 

II.                                Ustala się następującą wysokość wadium i postąpienia:

 

LP.

NR DZIAŁKI

POWIERZCHNIA

ha

księga wieczysta

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

WADIUM

w ZŁ

POSTĄPIENIE w ZŁ

 

 

1

 

110

 

0,2900

 

1193

 

Damnica

ul. Dolna

 

4.000,00

 

nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

 

2

 

111

 

0,3000

 

 

1144

 

Damnica

ul. Dolna

 

4.000,00

nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

 

3

 

112/1

 

0,3561

 

1193

 

Damnica

ul. Dolna

 

5.000,00

nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

 

4

 

112/2

 

0,3806

 

1193

 

Damnica

ul. Dolna

 

5.000,00

nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

 

5

 

113

 

0,2800

 

1193

 

Damnica

ul. Dolna

 

4.000,00

nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa.

 

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

WÓJT GMINY DAMNICA

mgr Maria Janusz

 

 

 

 

 

 

 Załącznik Nr 1

 do Zarządzenia Wójta Gminy Damnica

 Nr 77/2007 z dnia 18 września 2007 r.

 

GNiR 7145/    /07

 

 

 

OGŁOSZENIE

w sprawie wykazu na sprzedaż nieruchomości  w drodze przetargu z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica

 

            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity; Dz.U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 zmiany: z 2004 roku Dz.U. Nr 281 poz. 2782 z 2005 roku Dz.U. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459 z 2006 roku Nr 104 poz. 708 Nr 220 poz. 1600 i 1601 z 2007 roku Nr 69 poz. 468  )  Wójt Gminy Damnica ogłasza co następuje:

do przetargu na sprzedaż nieruchomości przeznaczone zostały następujące nieruchomości:

 

LP.

NR DZIAŁKI

POWIERZCHNIA

ha

księga wieczysta

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

WADIUM

w ZŁ

cena działki

POSTĄPIENIE w ZŁ

 

 

1

 

110

 

0,2900

 

1193

 

Damnica

ul. Dolna

 

4.000,00

36.685,00

 

nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

 

2

 

111

 

0,3000

 

 

1144

 

Damnica

ul. Dolna

 

4.000,00

37.950,00

nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

 

3

 

112/1

 

0,3561

 

1193

 

Damnica

ul. Dolna

 

5.000,00

45.047,00

nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

 

4

 

112/2

 

0,3806

 

1193

 

Damnica

ul. Dolna

 

5.000,00

48.146,00

nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

 

5

 

113

 

0,2800

 

1193

 

Damnica

ul. Dolna

 

4.000,00

35.420,00

nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

 

 OPIS NIERUCHOMOŚCI:

  1. Nieruchomości położone w miejscowości Damnica ulica Dolna to działki gruntowe niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkalno- usługową, dla których zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy.

 

WYKAZ PODLEGA WYWIESZENIU NA TABLICY OGŁOSZEŃ PRZEZ OKRES

21 DNI TJ. OD DNIA 18 września 2007 ROKU DO DNIA 9 października 2007 ROKU.

 

 Po upływie okresu podania wykazu do publicznej wiadomości Wójt Gminy ogłosi przetarg   na zbycie nieruchomości.

 

 


 
Wytworzył:
Bogumiła Obert
Udostępnił:
Włodarczyk Anna
(2007-09-20 08:28:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-10-05 10:13:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 165