☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 78/2007 z dnia 21 września 2007r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie nr 78/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 21 września 2007r.
 
 
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr V/23/07 z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2007 rok
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie dochodów polegające na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 7 006 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków polegające na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 7 006 zł i przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
      § 3
 
Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 156 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia
Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 156 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia
 
 § 4
 
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2007 rok zamyka się kwotami:
Dochody: 16 265 833zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 4 681 095 zł
Wydatki: 16 336 980 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 4 681 095 zł
 
 § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
 
Wójt Gminy
mgr Maria Janusz

 Uzasadnienie:
 
Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 7 006 zł w rozdziale: 1. 85415"Pomoc materialna dla uczniów" w związku z decyzją nr FB.I-3050/110/MW/07 z dnia 14.09.2007 r. Wydziału Finansowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w kwocie 3.100 zł oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 2.750
2. 75108 "Wybory do sejmu i senatu" o kwotę 1156 zł w związku z pismem nr DSŁ3101-35/07 z Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku z dnia 19.09.2007 r..
3.Dokonuje się również przeniesień w planie wydatków między paragrafami w dziale.
 
Wytworzył:
Jadwiga Janicka
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-09-27 10:06:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-10-05 10:13:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 272