☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE Nr82 /2007 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie określenia warunków muszą spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów

 ZARZĄDZENIE Nr 82 /2007

Wójta Gminy Damnica

z dnia 27 września 2007 roku

 

w sprawie określenia warunków jakie muszą spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie zezwolenia na świadczenie na terenie Gminy Damnica usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tekst jednolity Dz. U. Z 2005 roku nr 236, poz. 2008, z późniejszymi zmianami/ oraz art. 30 ust. 1,art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz.1571 z późniejszymi zmianami./

 

zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie na terenie gminy Damnica usług w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, których obowiązek uzyskania wynika z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Niewypełnienie któregokolwiek z wymagań zawartych w załączniku do zarządzenia stanowi podstawę do odmowy udzielenia zezwolenia, o którym mowa w § 1.

 

§ 3

 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Damnica oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

                                                       Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2007

                                                                              Wójta Gminy Damnica  z dnia 27.09.2007r

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

 

§ 1

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług:

-         odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

-         opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

winien złożyć do Urzędu Gminy stosowny, prawidłowo wypełniony wniosek zgodnie z ustawowymi wymaganiami o uzyskanie właściwego zezwolenia wraz z kompletem wymaganych załączników.

 

§ 2

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, winien spełniać następujące ogólne wymagania:

1.posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

2.posiadać tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz innych przepisach szczegółowych.

Specjalistyczne pojazdy i sprzęt muszą być;

a/ trwale oznakowane adresem i nazwą firmy,

b/ parkowane po zakończeniu pracy na terenie bazy, uniemożliwiając dostęp do nich osób trzecich,

c/ wyposażone w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników lub zbiorników,

d/ zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu transportowanych odpadów komunalnych i/lub nieczystości ciekłych.

3. nie posiadać zaległości podatkowych oraz zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

 

 

 

§ 3

 

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych winien spełniać następujące warunki dodatkowe:

1.     określić przedmiot i obszar działalności w tym rodzaje odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości,

2.     określić sposób realizacji obowiązków ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,

3.     określić stosowne lub przewidziane do stosowania technologie w zakresie sortowania i kompostowania odpadów,

4.     udokumentować zdolność prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów,

5.     dysponować specjalistycznymi pojazdami samochodowymi ,, tzw. bezpylnymi”, służącymi do opróżniania pojemników oraz kontenerów, samochodami ciężarowymi do odbioru odpadów gromadzonych w innych niż wymienione wyżej urządzeniach, samochodami ciężarowymi skrzyniowymi wyposażonymi w urządzenia umożliwiające opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, wielkogabarytowych, budowlanych oraz innych odpadów komunalnych.,

6.     udokumentować sposób przeprowadzania i możliwość dotrzymania ustalonej częstotliwości dezynfekcji pojemników i kontenerów oraz pojazdów samochodowych wykorzystywanych do transportu odebranych odpadów komunalnych,

7.     prowadzić pełną dokumentację w zakresie prowadzonej działalności w tym szczególnie: 

a/dokumentów wynikających z aktualnego prawa normującego gospodarkę odpadami,

b/ uzyskanych zezwoleń.

Pełną dokumentację o której mowa wyżej przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić na żądanie kontroli prowadzonej przez właściwe organy administracji samorządowej.

8.     na bieżąco aktualizować w trakcie prowadzenia działalności informacje      

przekazane w dniu składania wniosku.

 

 

 

§ 4

 

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych winien spełniać następujące warunki dodatkowe: 

1.     udokumentować sposób przeprowadzenia i możliwość dotrzymania ustalonej częstotliwości dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych,

 

a/ dysponować specjalistycznymi pojazdami asenizacyjnymi, którymi ma być wykonywany transport nieczystości ciekłych spełniającymi dodatkowo wymagania techniczne określone w aktualnie obowiązujących przepisach,

     2.prowadzić pełną dokumentację w zakresie prowadzonej działalności, w

       w tym szczególnie:

      a/ ewidencję odbieranych nieczystości ciekłych zgodnie z wzorem

      ogłoszonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17.10.2002r.

      /Dz.U.Nr188,poz.1576 z 2002 roku/, w sprawie  warunków wprowadzania nieczystości ciekłych dotacji zlewnych

      b/ uzyskanych zezwoleń,

      Pełną dokumentację, o której mowa wyżej przedsiębiorca zobowiązany jest

      Przedstawić na żądanie kontroli prowadzonej przez właściwe organy

      administracji samorządowej.,

3.na bieżąco aktualizować w trakcie prowadzenia działalności informacje przekazane w dniu składania wniosku.

 

§ 5

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winien złożyć, wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 1 odpowiednie poświadczone zaświadczenie, ze:

1.odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości oraz zbierane i transportowane z terenu Gminy Damnica, będą kierowane na właściwie zorganizowane składowisko odpadów położone najbliżej miejsca wyprodukowania odpadów, 

2.     prowadzić będzie gospodarkę odpadami komunalnymi w sposób zapewniający realizację selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z

,, Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Damnica”,

3.     ścieki komunalne zrzucane będą do oczyszczalni ścieków

posiadających odpowiednie zezwolenia,

4.     prowadzić będzie gospodarkę odpadami komunalnymi w sposób zapewniający realizację wydzielenia odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych zgodnie z ,, Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Damnica”. 

5.     prowadzić będzie gospodarkę odpadami komunalnymi w sposób zapewniający osiągnięcie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z ,, Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Damnica”,

6.     przekazywać będzie do Urzędu Gminy Damnica: 

a/ wykaz obejmujący masy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru danej

gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,

b/ wykaz sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

c/ masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,

d/ masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowisku odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania,

e/ wykaz umów zawartych z właścicielami nieruchomości na odbieranie odpadów komunalnych,

f/ wykaz właścicieli nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca,

g/ roczne sprawozdania w zakresie ilości zebranych i przekazanych do recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku objętym sprawozdaniem,

h/ na wezwanie – kopie kart ewidencji odpadów oraz kart przekazywania odpadów, prowadzonych zgodnie z wzorem określonym w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.02.2006 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów / Dz. U. Nr 30, poz.213/.

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Tadeusz Iwanik
Udostępnił:
Anna Włodarczyk
(2007-09-28 12:42:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Włodarczyk
(2007-09-28 12:44:34)

 
 
liczba odwiedzin: 7851492

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X