☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 81/2007 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2008

Zarządzenie nr 81/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 28 września 2007 r.
 
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2008.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity) DZ. U. nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami oraz §1 uchwały Nr XIII/90/2007 Rady Gminy w Damnicy z dnia 27 września 2007 r w sprawie procedury tworzenia, uchwalania i dokonywania zmian w budżecie Gminy Damnica
 
zarządza się, co następuje:
§ 1
           
Zobowiązuje się Kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Kierowników referatów i pracowników merytorycznych realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy, zwanych dalej    „dysponentami” środków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej do opracowania materiałów planistycznych  do projektu budżetu Gminy Damnica na 2008 rok w szczegółowości określonej niniejszym zarządzeniem.
§ 2
           
Projekt budżetu „dysponenci” opracowują na podstawie:
•   stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf, marży i opłat obowiązujących w dniu 30.09.2007 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie przed lub z dniem 1 stycznia 2008 roku oraz nowych zamierzeń,
•   istniejącej w dniu 30 września 2007 r. sieci placówek finansowanych z budżetu z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku 2008,
•       przewidywanego wykonania dochodów i wydatków do końca 2007 r. w tym wynagrodzeń,
•   aktualnego stanu prawnego dotyczącego zadań finansowanych z budżetu gminy.
 
§ 3
           
Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej:
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r.. (DZ.U. Nr 107 poz. 726 zmiany: z 2006 r: Dz.U. Nr 137, poz.976, Dz. U. Nr 195, poz.1443; z 2007 r: Dz. U. Nr 48, poz.322, Dz. U. Nr 128, poz. 890) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- Rozporządzeniem Ministra finansów z dnia 5 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 856) w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.
 
  § 4
           
Dysponenci ujmujący w projektach swoich budżetów wydatki na nowe zadania przewidziane do realizacji w 2008 r. dołączają szczegółowy opis tych zadań wraz z kalkulacją wydatków i podaniem podstawy prawnej.
§ 5
           
Ustala się następujące wskaźniki do opracowania planów finansowych.
Podstawą konstrukcji założeń do projektu budżetu na 2008 rok są wskaźniki makroekonomiczne kraju przedstawione w czerwcu 2007 roku przez Ministra Finansów, które pozostały bez zmian we wstępnym projekcie ustawy budżetowej z dnia 11 września 2007 roku.
Przewiduje się średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o 2,3%. W projekcie budżetu państwa nie ma planów podwyżek dla nauczycieli. W przypadku subwencji podstawowym parametrem będzie ilość uczniów oraz konieczność finansowania wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
 
I.       Planowanie dochodów:
 
Budżet w zakresie dochodów należy planować w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zaliczamy m.in. dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz środki pozyskane z innych źródeł na inwestycje. Natomiast dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi zaliczamy do dochodów bieżących.
 
·        dochody budżetowe (podatki i opłaty) szacować należy na poziomie planowanego i przewidywanego wykonania 2007 roku. Należy tutaj szczegółowo przeanalizować m.in. bazę podatników, skuteczność w windykacji, itp.  
·        pozostałe szacunki dochodów własnych należy planować wg obowiązujących przepisów prawa z zakresu zadań prowadzonych przez pracowników merytorycznych i jednostki organizacyjne (aktualne umowy, obowiązujące stawki opłat i taryf oraz przewidywane zmiany w tym zakresie, itp.)
 
II Planowanie wydatków:
 
Budżet w zakresie wydatków powinien być prezentowany w obszarach działalności bieżącej, finansowej i majątkowej.
 
Prognozę wydatków bieżących ustala się w oparciu o analizę przebiegu wydatków w latach poprzednich po wyeliminowaniu wydatków o charakterze jednorazowym
·        wynagrodzenia osobowe pracowników należy doprowadzić do stanu rocznego łącznie  z wszystkimi elementami (zasadnicze, wysługa lat, premia i dodatki)
·        w tabelach kalkulacyjnych należy uwidocznić wynagrodzenia wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2007 r. plus wzrost wysługi lat i inne wynikające z przepisów zobowiązania pracodawcy wobec pracowników. Natomiast planowane podwyżki płac należy sporządzić na oddzielnym arkuszu kalkulacyjnym. Wzrost wydatków na     wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń winien być ściśle związany z ilością etatów     przyznanych danej jednostce na 2008 rok. Należy do wzrostu wynagrodzeń zastosować wskaźnik 2,3 % łącznie ze wszystkimi składnikami wynagrodzeń. Planowane wynagrodzenia dla nauczycieli winny uwzględniać zatwierdzone arkusze organizacyjne na rok 2007/2008 oraz zmiany organizacyjne. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli.
·        wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2008 r. do 1 126 zł brutto zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1209)
·        wysokość procentową składki na ubezpieczenie społeczne i funduszu pracy należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi wskaźnikami.
·        w planie budżetu należy zabezpieczyć wydatki sztywne, warunkujące ciągłość funkcjonowania danej jednostki biorąc pod uwagę aktualne i obowiązujące umowy na dostawy i usługi (weryfikacja umów). Pozostałe wydatki bieżące mają być porównywalne w stosunku do planowanych wydatków roku 2007, bez zastosowania wskaźnika wzrostu o 2,3%. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.),
·        dla pracowników sfery budżetowej przyjmuje się kwotę bazową do wyliczenia Funduszu Świadczeń Socjalnych na poziomie roku ubiegłego o wskaźnik wzrostu 2,3%,
·        jednostki oświatowe planują wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku nr 97, poz. 674 z późn zm.),
Przy projektowaniu wydatków majątkowych należy zapewnić zabezpieczenie zadań zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz zadań związanych z określonymi programami rozwoju gminy. Planując wydatki inwestycyjne należy zapewnić w pierwszej kolejności środki na:
·        realizację zadań kontynuowanych,
·        realizację zadań finansowanych z zaciągniętych kredytów i pożyczek,
·        współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł pomocowych,
·        wykup terenów pod inwestycję.
Przy rozpoczęciu nowych zadań inwestycyjnych należy ocenić skutki finansowe na budżety w kolejnych latach.
§ 6Dysponenci w terminie do 20 października 2007 roku przedłożą do Referatu Finansowego (Skarbnika Gminy) projekty budżetów w danym dziale, który obejmuje:
1.      zestawienie dochodów – wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
2.       zestawienie wydatków – wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
Za bazę analityczno – porównawczą do opracowania projektu budżetu na rok 2008 we
wszystkich elementach kalkulacyjnych dochodów i wydatków z wyjątkiem inwestycyjnych i
remontowych przyjmuje się dane:
 
1.      Plan na 2007 rok,
2.      Wykonanie wg stanu na 30 września 2007 roku,
 3. Przewidywane wykonanie do końca 2007 roku,
 4. Potrzeby na rok 2008 z uwzględnieniem zgłoszonych a nie uwzględnionych w budżecie 2007 r.
 Instytucje kultury, rachunki dochodów własnych, fundusze – projekty planów składają:
1.      Dysponenci Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej,
2.      Dysponenci rachunku dochodów własnych – kierownicy jednostek budżetowych,
3.      Dysponent funduszu celowego - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – samodzielne stanowisko – pracownik ds. ochrony środowiska i inwestycji.
 
Dysponenci złożą plany finansowe zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 2008 rok
z uwzględnieniem – przychodów i wpływów za udzielane pożyczki mieszkaniowe,
remontowe, odsetki oraz rozchodów zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70, poz. 335 z 1996r. z późniejszymi
zmianami).
 
Dysponenci (jednostki budżetowe) realizując program profilaktyki rozwiązywania
problemów alkoholowych w zakresie zajęć terapeutycznych złożą plany finansowe do
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedzialnego za realizację w/w
zadań.
Pracownik  GOPS przy współudziale Przewodniczącego Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizujący program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz profilaktyki narkomanii opracowuje zbiorczy plan
finansowy.
§ 7
           
Ustala się wytyczne, do sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego gminy określające zasady, tryb i terminy opracowywania materiałów w przedmiotowym zakresie.

Przedmiotem informacji o stanie mienia komunalnego są dane dotyczące:
1. dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
2. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym;
3. zmian w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1,2 od dnia złożenia poprzedniej informacji;
5. wysokości dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie objętym informacją;
6. innych danych o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
 
§ 8

Informację, o której mowa w § 7 sporządza się za okres od 12 listopada 2006 r. do 10 listopada 2007 r.
 
 
 
§ 9
           
Materiały w zakresie określonym § 7 opracowują:
1. Pracownik ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa przy współudziale Referatu Finansowego  w odniesieniu do składników mienia komunalnego w stosunku, do którego wykonuje funkcje właścicielskie (grunty, budynki i budowle) oraz pracowników merytorycznych Urzędu Gminy.
2. Gminne jednostki organizacyjne w odniesieniu do składników mienia komunalnego będącego w ich użytkowaniu.
§ 10
           
Jednostki organizacyjne wyszczególnione w § 9 sporządzone w wymaganym zakresie informacje liczbowe i opisowe, przekażą do Urzędu Gminy pracownikowi ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2007 r.
§ 11
           
Pracownik wymieniony w §10 na podstawie przedłożonych materiałów opracuje wstępną informację zbiorczą o stanie mienia gminnego wraz z opisem i przekaże do 10 listopada 2007 r. do Referatu Finansowego celem przedłożenia Radzie Gminy wraz z projektem uchwały budżetowej na 2008 rok.
§ 12
           
Zobowiązuje się pracownika ds. pozyskiwania środków unijnych do uwzględnienia w budżecie roku 2008 wniosków jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń, klubów sportowych, itp. na realizację zadań własnych gminy, którym mogą być udzielane dotacje. Procedury zgodne z uchwałą Rady Gminy Nr XIII/91/2007 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
§13
           
Zobowiązuje się pracowników Referatu Finansowego ds. wymiaru podatków i opłat i księgowości podatkowej do zebrania materiałów i propozycji celem określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz ulg i zwolnień podatkowych odrębnymi uchwałami. Podstawa prawna – ogłoszenie przez Prezesa GUS średnich cen żyta dla celów podatkowych oraz określenie przez Ministra Finansów maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych.
§ 14
           
Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne Gminy oraz referaty i pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy do przygotowania materiałów i wzajemnej współpracy. Pracownicy na samodzielnych stanowiskach przygotowują materiały planistyczne zgodnie z zakresem zadań wykonywanym na danym stanowisku.
§ 15

Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne Gminy oraz referaty i pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy do ujęcia w sporządzanych planach finansowych na rok 2008 wszystkich źródeł dochodów.
§ 16
           
Wszystkie pozycje wskazane w materiałach planistycznych winny być poparte wyczerpującymi objaśnieniami, wyliczeniami i dokładnym tekstowym opisem, jak również poparte przepisami prawa.
§ 17

Materiały planistyczne należy składać na drukach:
•   dla budżetu od numeru 1 do numeru 13
załączonych do niniejszego zarządzenia, oraz pobranych ze strony http://ug.damnica.ibip.pl /katalog „zarządzenia Wójta ”.
Zobowiązuje się dysponentów do złożenia wszystkich druków, wpisując adnotację „nie dotyczy” na drukach, które ich nie dotyczą.
Druki opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 94 poz. 628.) w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2008.
Dostępna jest możliwość dołączenia innych druków, które zdaniem kierowników jednostek organizacyjnych gminy, bądź kierowników referatów czy pracowników merytorycznych są niezbędne przy projektowaniu budżetu.
§ 18
               
Należy dołączyć ponadto inne druki wynikające między innymi z ustawy o finansach publicznych, które należy uwzględnić przy opracowaniu projektu prognozy budżetu na rok 2008:
·        wieloletnie programy inwestycyjne, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów (pracownik ds. inwestycji),
·        zadań realizowanych w ramach programów i projektów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
a także Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego
§ 19
Podane wskaźniki należy traktować jako wstępne wielkości, które mogą ulec zmianie w trakcie prac nad projektem budżetu na 2008 rok.
 
§ 20
           
Do wykonania zarządzenia zobowiązuję referaty i pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy realizujących zadania gminy we własnym zakresie bądź za pośrednictwem jednostek organizacyjnych, dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych, dyrektorów Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz  Gminnej Biblioteki Publicznej.
§ 21

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 Wójt Gminy
mgr Maria Janusz
 

Załączniki do pobrania:
Załącznik nr 1PROJEKT BUDŻETU GMINY DAMNICA NA 2008 r. - ZESTAWIENIE DOCHODÓW
Załącznik nr 2 - PROJEKT BUDŻETU GMINY DAMNICA NA 2008 r. - ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Załącznik nr 3 - Wydatki …………… na 2008 r. z podziałem na wydatki bieżące (z tego na wynagrodzenia i pochodne)  i wajątkowe
Załącznik nr 4 - PROJEKT BUDŻETU GMINY DAMNICA NA 2008 r. - ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Załącznik nr 5 - PROJEKT BUDŻETU GMINY DAMNICA NA 2008 r. - SKUTKI FINANSOWE UZYSKANIA WYŻSZEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO-ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 r. - KARTA NAUCZYCIELA (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W ROKU 2008
Załącznik nr 6 - PROJEKT BUDŻETU GMINY DAMNICA NA 2008  r.- Kalkulacja funduszu płac dla pracowników oświatowych
Załącznik nr 7 - PROJEKT BUDŻETU GMINY DAMNICA NA 2008 r. SZKOLNICTWO
Załącznik nr 8 - PROJEKT BUDŻETU GMINY DAMNICA NA 2008 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU CELOWEGO (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
Załącznik nr 9 - PROJEKT BUDŻETU GMINY DAMNICA NA 2008 r. - Wykaz jednostek dla których zaplanowano dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe z budżetu gminy Damnica na 2008 rok
Załącznik nr 10 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010
Załącznik nr 10a - Zadania inwestycyjne w 2008 r.
Załącznik nr 11 - Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik nr 12 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.
Załącznik nr 13 - PROJEKT BUDŻETU GMINY DAMNICA NA 2008 ROK INSTYTUCJI KULTURY
Wytworzył:
Jadwiga Janicka
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-10-01 10:08:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-10-02 08:06:51)

 
 
liczba odwiedzin: 7672664

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X