☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 80/2007 z dnia 27 września 2007r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie nr 80/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 27 września 2007r.
 
 
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr V/23/07 z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2007 rok
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie dochodów w związku ze zmianami dokonanymi uchwałą Rady Gminy Damnica Nr XIII/89/07 z dnia 27 września 2007 roku oraz zwiększenia dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/89/07 z dnia 27 września 2007 roku oraz zwiększenia wydatków i przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
      § 3
 
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2007 rok zamyka się kwotami:
Dochody: 16 350 718zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 4 681 095 zł
Wydatki: 16 131 865 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 4 681 095 zł
 
 § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
    
 
 Wójt Gminy
mgr Maria Janusz
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Damnica Nr XIII/89/07 z dnia 27.09.2007 r. oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 83.055 zł na podstawie:
1. decyzji Wojewody Pomorskiego nr 48/2007 z 25.09.br. - pismo z dnia 26.09.br nr FB.I-3050/112/EK/07 na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w dziale 852 rozdziale 85219 par. 4010 - 4.610
2. decyzji Wojewody Pomorskiego nr 49/2007 z 25.09.br. - pismo z dnia 27.09.br nr FB.I-3050/115/MW/07w dziale 854 rozdziale 85415 par. 3260 - 4.890 zł na zakup podręczników i jednolitego stroju dla uczniów,
3.decyzji Wojewody Pomorskiego nr 51/2007 z 25.09.br. - pismo z dnia 25.09.br nr FB.I-3050/115/MW/07 w dziale 854 rozdziale 85415 par 3240 - 70.555 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
4. uchwały Sejmiku Woj.Pom. z dnia 24.09.br. - pismo nr DKS.I.072.MK/3462/2007 z 24.09.2007 r. w dziale 926 rozdziale 92605 par. 4300 - 3.000 zł jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej w zakresie programu powszechnej nauki pływania.
 
 
Wytworzył:
Jadwiga Janicka
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-10-02 12:07:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-11-21 09:17:00)

 
 
liczba odwiedzin: 7851460

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X