☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 95/2007 z dnia 2 listopada 2007 roku w sprawie powołania i zasad działania komisji ds. likwidacji środków trwałych w Urzędzie Gminy Damnica.

ZARZĄDZENIE NR  95/2007
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 2 listopada  2007 roku
 
w sprawie powołania i zasad działania komisji ds. likwidacji środków trwałych w Urzędzie Gminy Damnica
  
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.159 ze zmianami z 2002 roku Nr   23 poz. 230,Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 102 poz. 1056 ,Nr 172. poz.1441,Nr 175 poz. 1457 , z roku 2006 Nr 17 poz. 128,Nr 181 poz. 1337, z roku 2007 Nr 48 poz. 327 ) oraz art.4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 ze zmianami z 2003 roku Nr 60 poz. 535, Nr 124 poz. 1152 ,Nr 139 poz.1324, Nr 229 poz. 2276 , z 200 m4roku Nr 145 poz. 1535, Nr 146 poz. 1546, Nr 213 poz. 2155, z 2005 roku Nr 10 poz.66, Nr 184 poz. 1539 , Nr 267   poz. 2252r 157 poz. 1119, Nr 208 poz. 1540)
§ 1
 
         Powołuję komisję ds. likwidacji środków trwałych w Urzędzie Gminy Damnica w następującym składzie :
        1 .Bartosz Jarosiewicz      - przewodniczący
   2.  Anna Milewczyk - członek            
   3.Izabella Tomala    - członek           
         zwanej w dalszej części Komisją.
 
§ 2
 
  1. Zadaniem Komisji jest dokonywanie likwidacji zużytych środków trwałych oraz zużytych pozostałych środków trwałych w używaniu o charakterze wyposażenia w Urzędzie Gminy Damnica
  2. Posiedzenia Komisji odbywać się będą w ostatnim tygodniu kwartału, a w
     szczególnych przypadkach w miarę potrzeb.
                                                             
§ 3
 Podstawą rozpoczęcia likwidacji jest wypełnienie przez osobę odpowiedzialną   wg zakresu merytorycznego wniosku - wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, z wyszczególnieniem   likwidowanego sprzętu oraz uzasadnieniem co do słuszności wyłączenia go z dalszej eksploatacji.
  1. Zgłoszony do kasacji sprzęt jest przechowywany i zabezpieczony w
      wyznaczonym  pomieszczeniu w sposób umożliwiający jego identyfikację.
  1. Wniosek stanowi jedynie propozycję likwidacji. Winien być podpisany przez osobę, która dysponuje składnikiem majątkowym.
 
 
§ 4
  1. Komisja dokonuje oceny zużytych składników majątku  na tej podstawie sporządza protokół likwidacji, w którym przedstawia propozycję sposobu ich likwidacji.
2               Protokół likwidacji sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach(wzór  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia), oddzielnie dla sprzętu biurowego, oddzielnie dla sprzętu komputerowego oraz środków trwałych .
3               Protokół z przeprowadzonych czynności Komisja przedstawia Wójtowi Gminy i  
     Skarbnikowi Gminy w celu zaakceptowania propozycji Komisji.
4               Po zakończeniu czynności likwidacyjnych przewodniczący Komisji przekazuje
         jeden egzemplarz protokołu osobie, która dysponowała składnikiem majątku w
         celu dopełnienia przez tą osobę obowiązku uaktualnienia ewidencji tych
         środków.
          Drugi egzemplarz protokołu przewodniczący przekazuje do Referatu
          Finansowego w celu zdjęcia z ewidencji Urzędu Gminy zlikwidowanego
          składnika majątku.
          Trzeci egzemplarz pozostaje w dokumentacji Komisji.
 
§ 5
  1. Podstawę do ściągnięcia z ewidencji księgowej skasowanych rzeczowych składników majątku stanowi protokół likwidacji wraz z drukiem likwidacji „LT” (wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  2. Zabrania się samowolnego wyrzucania sprzętu i wyposażenia biurowego przed sporządzeniem i zatwierdzeniem protokołu likwidacji.
  3. Komisja dokonuje likwidacji zużytych składników majątku ruchomego w trybie sprzedaży na surowce wtórne, poprzez zniszczenie gdy sprzedaż na surowce wtórne jest bezzasadna bądź unieszkodliwienie w przypadku gdy składniki majątku ruchomego stanowią odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.).
Utylizacji składników majątku ruchomego dokonują przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie tej działalności na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku o odpadach, na zlecenie komisji ds. likwidacji.
 
§ 6
 
 Wykonywanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji likwidacyjnej.
 
§ 7
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Wójt Gminy Damnica
mgr Maria Janusz

Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-11-15 08:15:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-11-15 08:18:01)

 
 
liczba odwiedzin: 7851412

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X