☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 93a/2007 z dnia 29 października 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica

Zarządzenie Nr    93a/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 29 października 2007 roku
 
w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów
 mienia komunalnego gminy Damnica
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami Dz.U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 116 poz. 1203 z 2005 roku Dz.U. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1475 z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) ; art. 37 ust.1 art.40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 zmiany: Dz. U. z 2004 roku Nr 281 poz. 2782, Dz.U. z 2005 roku Nr 130, poz.1087, Nr 169,poz.1420, Nr 175 poz. 1459 z 2006 roku Nr 104 poz. 708 Nr 220 poz. 1600 i poz. 1601 z 2007 roku Dz.U Nr 69 poz. 468) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 roku Nr 207 poz. 2108) i Uchwały Rady Gminy Damnica Nr XII/ 104 /07 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości  zarządzam co następuje:
 
 
§ 1.
1.Ogłaszam sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
   oznaczonych numerami:
·        Działka Nr 110   o pow. 0,2742 ha
·        Działka Nr 111   o pow. 0,2929 ha
·        Działka Nr 112/1 o pow.0,3561 ha
·        Działka Nr 112/2 o pow.0,3806 ha
·        Działka Nr 113 o pow.   0,2942 ha
2. Ustala się   następującą wysokość :
·        Wadium po 4000,00 zł za działki oznaczone numerami 110 , 111 i 113
·        Wadium po 5000,00 zł za działki oznaczone numerami 112/1 i 112/2
·        Postąpienie   po   500 zł za każdą działkę
 
3.Treść wykazu zawarta jest w załączniku Nr 1 do Zarządzenia .
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa.
 
 
§ 3
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
WÓJT GMINY DAMNICA
mgr Maria Janusz
                                                                                                          
                                                                                               
                  
 
Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr 93 a/2007
Wójta Gminy Damnica
 z dnia 29 października 2007 roku.
GNiR 7145/ 18   /07
  
OGŁOSZENIE
w sprawie wykazu na sprzedaż nieruchomości  w drodze przetargu z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica
 
            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity; Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 zmiany: z 2004 roku Dz.U. Nr 281 poz. 2782 z 2005 roku Dz.U. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459 z 2006 roku Nr 104 poz. 708 Nr 220 poz. 1600 i 1601 z 2007 roku Nr 69 poz. 468  )  Wójt Gminy Damnica ogłasza co następuje:
do przetargu na sprzedaż nieruchomości przeznaczone zostały następujące nieruchomości:
 
LP.
NR DZIAŁKI
POWIERZCHNIA
ha
Księga wieczysta
MIEJSCOWOŚĆ
ULICA
Cena działki
 
 
Sposób zbycia
 
1
 
110
 
0,2742
 
1193
 
Damnica
ul. Dolna
 
34.686
Sprzedaż na własność
 
2
 
111
 
0,2979
 
 
1144
 
Damnica
ul. Dolna
37,684
Sprzedaż na własność
 
3
 
112/1
 
0,3561
 
1193
 
Damnica
ul. Dolna
45.047
Sprzedaż na własność
 
4
 
112/2
 
0,3806
 
1193
 
Damnica
ul. Dolna
48.146
Sprzedaż na własność
 
5
 
113
 
0,2942
 
1193
 
Damnica
ul. Dolna
37.216
Sprzedaż n a własność
 
 OPIS NIERUCHOMOŚCI:
  1. Nieruchomości położone w miejscowości Damnica ulica Dolna w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Damnica oznaczone są symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy, a w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oznaczone są symbolem MU -obszary preferowanego rozwoju   funkcji mieszkalno – usługowej.
2. Dla nieruchomości tych zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy.
 
WYKAZ PODLEGA WYWIESZENIU NA TABLICY OGŁOSZEŃ PRZEZ OKRES
21 DNI TJ. OD DNIA 29 października 2007 roku DO DNIA 19 listopada 2007 ROKU.
 
 Po upływie okresu podania wykazu do publicznej wiadomości Wójt Gminy ogłosi przetarg   na zbycie nieruchomości.
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-11-19 10:13:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-11-19 10:14:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1167