☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 97/2007 z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie nr 97/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 15 listopada 2007r.
 
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr V/23/07 z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2007 rok
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie dochodów w związku ze zmianami dokonanymi uchwałą Rady Gminy Damnica Nr XV/105/07 z dnia 15 listopada 2007 roku oraz zwiększenia dochodów o kwotę 132 792 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Gminy Nr XV/105/07 z dnia 15 listopada 2007 roku oraz zwiększenia wydatków o kwotę 132 792 zł i przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
      § 3
 
Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 114 710 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 114 710 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
 § 4
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2007 rok zamyka się kwotami:
Dochody: 16 636 859 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 4 804 002 zł
Wydatki: 16 518 006 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 4 804 002 zł
 
 § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
Wójt Gminy
mgr Maria Janusz
   

Uzasadnienie
 
Dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków  zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Damnica Nr XV/105/07 z dnia 15.11.2007 r. oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 132.792  zł:
1. w rozdziale 01095 o kwotę 114.710 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr RW3/4135/0/141/07/3299 na zwrot podatku akcyzowego - pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 05.11.2007 r. nr FB.I-3050/38/2/MW/07
2.w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 2.801 zł na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 74/2007 z 05.11.br. - pismo z dnia 07.11.br nr FB.I-3050/170/EK/07
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych - 2.441 oraz na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 70/2007 z 29.10.br. - pismo z dnia 07.11.br nr FB.I-3050/176/EP/07 z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych - 360 zł.
 3. w dziale 854rozdziale 85415 o kwotę 15.281 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr FS5-4135-12/22-III/KCO/07/1078 z dnia 15.10.br. - pismo z dnia 31.10.2007 nr FB.I-3050/160/EP/07 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 
4. oraz przeniesienia między paragrafami w dziale.
 
 
 
Wytworzył:
Jadwiga Janicka
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-11-21 09:09:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-11-22 12:44:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 472