☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 104 /2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

  ZARZĄDZENIE  NR 104  /2007

WÓJTA  GMINY DAMNICA

z dnia  20 grudnia 2007 roku

 

      w  sprawie   powołania  Komisji Przetargowej 

 

      Na   podstawie art. 30 ust. 2  pkt. 3  ustawy z  dnia  8  marca  1990 roku  o samorządzie gminnym ( tekst   jednolity : Dz. U. z 2001  Nr 142   poz.1591 z  późniejszymi zmianami  z 2002 roku Nr 23  poz. 220, Nr  612  poz. 558, Nr  113   poz. 984, Nr 153  poz. 1271, Nr214 poz. 1806, z  2003 roku Nr 80  poz. 717 ,Nr  162  poz. 1568, z 2004 roku  Nr 102  poz. 1055, Nr 116  poz. 1203, z  2005 roku Nr 172    poz. 1441, Nr 175  poz.  poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z  2007 roku Nr  48  poz. 138 poz. 974 oraz § 8 pkt.ust.1, 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. z 2004 roku Nr 207 poz. 2108)

 

                                                  z a r z ą d z a m   co   n a s t ę p u j e:

 

§ 1

 

Dla przeprowadzenia  przetargu:

·        Na sprzedaż  nieruchomości położonych  w Damnicy oznaczonych Nr   110,111,112/1,112/2 i 113  przeznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania  pod zabudowę – symbol  MU    obszary preferowanego   rozwoju funkcji  mieszkalno  - usługowej  .

 

powołuję  Komisję   Przetargową  w następującym składzie:

 

1.      Maria Boryła  -     Przewodniczący Komisji

2.      Danuta  Cybula     -    członek

3.      Jan Gontek       -         członek

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia  powierza się Przewodniczącemu Komisji przetargowej.

 

§ 3

 

Zarządzenie  wchodzi w  życie z dniem  podjęcia.

 

WÓJT GMINY DAMNICA

mgr Maria Janusz

Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Włodarczyk Anna
(2007-12-21 11:04:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-12-24 10:00:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 174