☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 24.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 39 / 2008 z dnia 26 maja 2008 w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica

 Zarządzenie Nr 39 / 2008
Wójta Gminy Damnica
z dnia 26 maja 2008
 
w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami Dz. U. Z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 roku Nr 116 poz. 1203 z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz.1441 Nr 175 poz.1475 z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218); art. 37 ust.1 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 roku Nr 261 poz.2603 zmiany: Dz.U. z 2004 roku Nr 281 poz.2782, Dz. U. Z 2005 roku Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz.1459, z 2006 roku Dz. U Nr 104 poz.708, Nr 220 poz. 1600 1601, z 2007 roku Nr 173 poz. 1218) oraz $13 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207 poz.2108) i uchwały Rady Gminy Damnica Nr XX/153/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości
zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
1. Ogłaszam sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego następującej nieruchomości:
·        Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 182/29 o pow. 0,0682 ha położona w miejscowości Damnica KW 63329
2. Treść wykazu zawarta jest w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się referentowi ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa.
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Wójt
mgr Maria Janusz
 

  
                                    Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 39 /2008
Wójta Gminy Damnica
 z dnia 26 maja 2008 roku.
GNiR 7145/ 7 / 08
 
OGŁOSZENIE
 
 w sprawie wykazu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica
 
            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 roku Nr 261 poz. 2603, zmiany: z 2004 roku Dz.U. Nr 281 poz. 2782 , z 2005 roku Dz. U. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 roku Nr 104 poz. 708 Nr 220 poz.1600 i 1601, z 2007 rokuNr 173 poz. 1218)
Wójt Gminy ogłasza co następuje:
do sprzedaży przeznaczona została następująca nieruchomość:
 
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
·        Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie geodezyjnymDamnica, oznaczona w ewidencji gruntów nr 182/29 o pow. 0,0682 ha
·        Działka znajduje się w Damnicy przy utwardzonej ulicy wiejskiej
- kształt działki: w jednej części wąski, stanowi przedłużenie drogi i dojazd do zasadniczej części działki w kształcie prostokąta dogodnego do zabudowy. Istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do komunalnej infrastruktury technicznej
·        W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oznaczony jako teren położony na pograniczu obszarów oznaczonych jako użytki rolne chronione przed zmianą przeznaczenia i mieszkalno-usługowe.
 
WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI:
·        Wartość netto nieruchomości gruntowej wynosi 10 200 zł (do ceny doliczone zostanie 22% podatku Vat ) 
 
WYKAZ PODLEGA WYWIESZENIU NA TABLICY OGŁOSZEŃ PRZEZ OKRES 21 DNI TJ. OD DNIA 26 maja 2008 ROKU DO DNIA 16 czerwca 2008 ROKU.
 
            Po upływie okresu podania wykazu do publicznej wiadomości Wójt Gminy Damnica dokona zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.
 
                                                                           
 

 
 
liczba odwiedzin: 7578204

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X