☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 24.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 40 / 2008 z dnia 26 maja 2008 w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica

 Zarządzenie Nr 40 / 2008
Wójta Gminy Damnica
z dnia 26 maja 2008
 
w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami Dz. U. Z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 roku Nr 116 poz. 1203 z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz.1441 Nr 175 poz.1475 z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218); art. 37 ust.1 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 roku Nr 261 poz.2603 zmiany: Dz.U. z 2004 roku Nr 281 poz.2782, Dz. U. Z 2005 roku Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz.1459, z 2006 roku Dz. U Nr 104 poz.708, Nr 220 poz. 1600 1601, z 2007 roku Nr 173 poz. 1218) oraz §13 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207 poz.2108) i uchwały Rady Gminy Damnica Nr XLII/250/06 z dnia 14 września 2006 roku w sprawie zbycia nieruchomości
zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
1. Ogłaszam sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego następującej nieruchomości:
·        Lokal mieszkalny położony w Damnicy, ul. Leśna 25/4 o pow. 48,8 m² - KW 73750 wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnica i pomieszczenia gospodarcze oraz z udziałem w gruncie 231/1000 i częściach wspólnych nieruchomości
2. Treść wykazu zawarta jest w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się referentowi ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa.
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt
mgr Maria Janusz
 
 
 
  
 
                                                                                                            Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 40 /2008
Wójta Gminy Damnica
 z dnia 26 maja 2008 roku.
GNiR 7145/ 8 / 08
 
OGŁOSZENIE
 
 w sprawie wykazu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica
 
            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 roku Nr 261 poz. 2603, zmiany: z 2004 roku Dz.U. Nr 281 poz. 2782 , z 2005 roku Dz. U. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 roku Nr 104 poz. 708 Nr 220 poz.1600 i 1601, z 2007 rokuNr 173 poz. 1218)
Wójt Gminy ogłasza co następuje:
do sprzedaży przeznaczona została następująca nieruchomość:
 
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
·        Lokal mieszkalny położony na działce nr 229/23 w Damnicy, ul. Leśna 25/4 o pow. 48,8 m² - KW 73750 wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnica i pomieszczenia gospodarcze oraz z udziałem w gruncie 231/1000 i częściach wspólnych nieruchomości
·        W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegooznaczony jako teren oznaczony jako tereny mieszkaniowo-usługowe. Działka nr 229/23 i 229/26 stanowią jedną nieruchomość: działka 229/23 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, a działka 229/26 zabudowana budynkiem gospodarczym, w którym znajdują się pomieszczenia gospodarcze mieszkańców z budynku mieszkalnego
 
WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI:
·        Wartość brutto nieruchomości  wynosi 55 900 zł.
WYKAZ PODLEGA WYWIESZENIU NA TABLICY OGŁOSZEŃ PRZEZ OKRES 21 DNI TJ. OD DNIA 26 maja 2008 ROKU DO DNIA 16 czerwca 2008 ROKU.
 
            Po upływie okresu podania wykazu do publicznej wiadomości Wójt Gminy Damnica dokona zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.
 

 
 
liczba odwiedzin: 7578334

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X