☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zmiany powołanej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 37/2008
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 19 maja 2008 roku
 
w sprawie zmiany powołanej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art.19 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655), zarządzam co następuje:
 
§1
Powołuję Komisję Przetargową do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień w następującym składzie:
1.      Gontek Jan – Przewodniczący Komisji
2.      Boryła Maria – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3.      Milewczyk Anna – Sekretarz Komisji
4.      osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia – Członek Komisji
 
§2
Do zadań Komisji Przetargowej w szczególności należy:
1.      Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2.      Przygotowanie projektu ogłoszenia, a po jego zatwierdzeniu opublikowanie .
3.      Dokonanie oceny złożonych ofert :
·      sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym i prawnym,
·      dokonanie oceny ofert zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w dokumentacji przetargowej,
·      dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty,
·      sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu i przedłożenie go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy,
4.      Udzielenie odpowiedzi oferentom, rozpatrzenie protestów.
 
§3
Traci moc Zarządzenie Nr 12/2008 Wójta Gminy Damnica z dnia z dnia 29 lutego 2008 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Wójt Gminy Damnica
mgr Maria Janus

 
 
liczba odwiedzin: 7576777

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X