☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 44/2008 z dnia 2 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia procedury kontroli wewnętrznej wydatków oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i ...

Zarządzenie nr 44/2008
Wójta Gminy Damnica
z dnia 2 czerwca 2008 roku
 
 
w sprawie ustalenia procedury kontroli wewnętrznej wydatków oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
 
            Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz biorąc pod uwagę standardy kontroli finansowej określone w Komunikacie Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r w celu sprawowania obowiązków w zakresie kontroli finansowej przy wydatkowaniu środków publicznych
 
zarządza się, co następuje:
 
§1
Ustala się szczegółowe procedury kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
 
Określone niniejszym zarządzeniem procedury kontroli należy stosować i przestrzegać łącznie z zarządzeniem Wójta Nr 1/2005 z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki rachunkowości dla Urzędu Gminy w Damnicy, zarządzeniem Nr 9/2005 z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu oraz zarządzeniem Nr 5/2001 z dnia 28 września 2001 roku w sprawie procedury obiegu dokumentów, które wymagają kontrasygnaty Skarbnika Gminy.
§3
 
Ustala się wykaz pracowników Urzędu Gminy, którzy realizują zadania objęte procedurą kontroli wydatków ze środków publicznych i upoważnionych do wykonywania kontroli funkcjonalnej (wstępnej, bieżącej i końcowej) oraz wzory ich podpisów wraz z pieczątkami imiennymi zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§4
Określa się wzór wniosku o zaangażowanie środków budżetowych Urzędu Gminy Damnica obciążających plan finansowy wydatków roku budżetowego, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§5
Zarządzeniem należy zapoznać wszystkich pracowników Urzędu Gminy Damnica.
Do zakresu czynności wprowadzić należy aneksem zadania wynikające z niniejszego zarządzenia.
§ 6.
 
Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Damnica nr 5/2001z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli wewnętrznej wydatków dokonywanych ze środków publicznych Urzędu Gminy Damnica.
§ 7.
 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 8.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
mgr Maria Janusz 

Załączniki do zarządzenia:
 

 
 
liczba odwiedzin: 7576721

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X