☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 49a/2008 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Damnica dla wyróżniających się uczniów

 
 Zarządzenie Nr    49a/2008
Wójta Gminy Damnica
z dnia 13 czerwca 2008 roku
 
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Damnica  dla wyróżniających się uczniów
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca              1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr162 poz. 1568 , z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,   2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr poz. 48 , Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz  Uchwały Nr XVII/1234/07    Rady Gminy Damnica z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2008 rok
 
zarządzam, co następuje
 
 
§ 1
 
Przyjąć regulamin przyznawania nagród Wójta Gminy Damnica dla wyróżniających się uczniów w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Gminy.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Wójt
mgr Maria Janusz
 
 
 
 
 
                   Załącznik nr 1
do  Zarządzenia Wójta Gminy Damnica
                       z  dnia  13 czerwca 2008 roku.
 
 
 
REGULAMIN
przyznawania nagród Wójta Gminy Damnica
dla wyróżniających się uczniów
 
 
I. Cel i charakter nagrody
 
1.     Nagroda stanowi formę wyróżnienia dla uczniów uzyskujących nieprzeciętne wyniki          w nauce, wykazujących się szczególną aktywnością artystyczną i sportową.
2.     Nagroda przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Damnica.
 
II.Warunki zgłoszenia
 
1.     Nagrodę rzeczową przyznaje się:
a)      uczniom gimnazjów oraz starszych klas szkół podstawowych,
b)      w szczególnych przypadkach można zgłaszać wybitnie uzdolnionych uczniów             z młodszych klas szkół podstawowych.
2.     Uczeń kandydujący do nagrody Wójta Gminy powinien spełnić co najmniej trzy z podanych warunków:
a)      uzyskuje celujące i bardzo dobre wyniki w nauce ( średnia ocen powyżej 5,5),
b)      uczeń klasy VI szkoły podstawowej uzyskał ze sprawdzianu co najmniej 34 punkty,           a uczeń klasy III gimnazjum z egzaminu co najmniej 90 punktów z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej,
c)      jest finalistą konkursu przedmiotowego przynajmniej na szczeblu wojewódzkim,
d)      wykazuje szczególne zdolności w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskuje        z niej stopnie celujące, a z pozostałych przedmiotów oceny co najmniej dobre,
e)      może zaprezentować własny dorobek twórczy ( literacki, artystyczny, naukowy, techniczny ),
f)        uzyskuje nieprzeciętne wyniki w rywalizacji sportowej ( indywidualne osiągnięcia          na szczeblu co najmniej rejonowym ),
g)      swoimi osiągnięciami promuje gminę w regionie, województwie, kraju i za granicą.
3.     Nagrodę przyznaje się również grupie ( zespołowi, drużynie, itp. ) za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe ( co najmniej na szczeblu wojewódzkim ).
 
 
III. Zasady zgłaszania kandydatów
 
1.     Uczniów do Nagrody Wójta Gminy Damnica zgłaszają dyrektorzy szkół   ..
2.     Zgłoszenia uczniów przedstawia się w formie pisemnej.
3.     Wniosek o przyznanie Nagrody Wójta Gminy powinien zawierać następujące informacje:
a)       nazwę szkoły,
b)       nazwisko i imię ucznia ( charakter grupy, nazwiska członków grupy ),
c)       klasę, do której uczęszcza,
d)       uzasadnienie wychowawcy klasy lub innego nauczyciela ( przykłady konkretnych osiągnięć w danym roku szkolnym, potwierdzone kserokopiami dyplomów, podziękowań, listów, itp. ),
4. Zgłoszenia uczniów dyrektorzy przesyłają do Urzędu Gminy do 15 czerwca danego roku szkolnego.
 
IV. Rozpatrywanie wniosków
 
1.     Wnioski rozpatrywane są przez komisję,    którą jest powoływana doraźnie przez Wójta Gminy.
 
2.     Szczegółowy tryb wyłaniania kandydatów do Nagrody Wójta Gminy Damnica komisja ustala na początku posiedzenia.
 
3.     Komisja sporządza protokół z przeprowadzonej kwalifikacji uczniów.
 
4.     Sekretarz Gminy przedstawia kandydatów do nagrody Wójtowi Gminy  celem uzyskania aprobaty.
 
V. Formy nagrody  
 
 
1.     Nagrodą może mieć formę rzeczową lub stanowić opłatę za udział w obozie , wy cieczce lub innej formie wypoczynku ucznia.
2.     Decyzję o formie nagrody podejmuje Wójt Gminy.

       

 
 
liczba odwiedzin: 7585977

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X