☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 63 /2008 z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie ograniczenia pobierania wody pitnej

Zarządzenie Nr 63 /2008
Wójta Gminy Damnica
z dnia 31 lipca 2008 roku
 
 
 
w sprawie ograniczenia pobierania wody pitnej
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, póz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, póz. 220, z 2002 r. Nr 62, póz. 558. 2002 r. Nr 113, póz. 984, z 2002 r. Nr 214, póz. 1806, z
2003 r. Nr 80, póz. 717, z 2003 r. Nr 162, póz. 1568, z 2002 r. Nr 153, póz. 1271, z
2004 r. Nr 116, póz. 1203, z 2002 r. Nr 214, póz. 1806, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441, z 2006 r. Nr 17, póz. 128,Nr 181 poz.133, z 2007 roku Nr 48 póz. 327, Nr 138 póz. 974, Nr 173 póz. 1218,) w związku z art. 5 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 123, póz. 858, ze zmianami z 2007 roku Nr 11 póz. 15 )
 
zarządza, co następuje:
 
§1
 
W celu racjonalnej gospodarki wody pitnej przez okres letni dostarczanej z wodociągów komunalnych wprowadza się na obszarze całej Gminy Damnica ograniczenie w używaniu wody pitnej.
 
§2
 
W związku z wprowadzonym ograniczeniem - od dnia 1 sierpnia 2008 roku, aż do odwołania -zakazuje się używania wody pitnej z wodociągów komunalnych do podlewania ogródków przydomowych, trawników, skwerów, mycia samochodów oraz pobierania wody z hydrantów ulicznych do tych celów - w godz. 6:00 – 22:00
 
§3
 
Wymieniony w § 2 zakaz nie dotyczy jednostek straży pożarnych w części dotyczącej poboru wody z hydrantów i mycia samochodów.
 
§4
 
Zobowiązuje się wszystkich odbiorców wody do racjonalnego jej wykorzystania, a właścicieli i zarządców budynków do usunięcia wszelkich nieszczelności, które mogą powodować ubytek.
 
§5
 
Kontrolę przestrzegania niniejszego zarządzenia powierzam Zakładowi Usług Wodnych w Słupsku, ul. Szczecińska 86.
§6
 
W stosunku do osób, które nie podporządkują się niniejszemu zarządzeniu, zostaną
zastosowane kary wynikające z przepisów postępowania w sprawach o wykroczenia.
 
§7
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Wójt
mgr Maria Janusz

 
 
liczba odwiedzin: 7576705

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X