☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 01.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 69/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu AUTOSAN H9-21

ZARZĄDZENIE NR 69/2008
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 7 sierpnia 2008 roku
 
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu AUTOSAN H9-21
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
Ogłaszam I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu Autosan H9 -21  rok produkcji 1997, nr   podwozia SUADW3AACVS340436
§ 2
 Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa w składzie:
Przewodniczący:           Jan Gontek
Członkowie:                   Maria Boryła
                                      Halina Buchholz
                                       Anna Włodarczyk
                                      
§ 3.
 Szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu wymienionego w § 1 określa regulamin I ustnego przetargu nieograniczonego.
 
§ 4.
Ustala się treść ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu określonego w § 1 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5
 Wykonanie zarządzenia powierza się komisji przetargowej.
 
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
REGULAMIN I USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (LICYTACJI)
 
na sprzedaż autobusu Autosan H9 -21 rok  produkcji 1980, nr podwozia 06831,
 
§ 1.
 Organizatorem ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji), zwanego dalej „przetargiem” jest Wójt Gminy Damnica.
 
§ 2.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
 
§ 3.
1. W przetargu (licytacji) mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli:
1) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej;
2) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
 
§ 4.
Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu (licytacją) wykonuje komisja przetargowa w składzie co najmniej 3-osobowym.
 
§ 5.
Przetarg (licytację) prowadzi przewodniczący komisji przetargowej, zwany dalej „prowadzącym przetarg”.
 
§ 6.
1. Po otwarciu przetargu prowadzący przetarg podaje do publicznej wiadomości:
1) przedmiot przetargu;
2) cenę wywoławczą;
3) termin uiszczenia ceny nabycia;
4) zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, które zaszły po ogłoszeniu przetargu;
5) nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do przetargu.
2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
3. Przetarg rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży.
4. Prowadzący przetarg (licytację) informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 
5. Uczestnicy przetargu (licytanci) zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki przed trzykrotnym wywołaniem nie ma dalszych postąpień.
6. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.
7. Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
8. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.
9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej cenę wywoławczą.
§ 7.
1. Komisja przetargowa sporządza z przebiegu przetargu protokół, który powinien w szczególności zawierać:
1) określenie miejsca i czasu oraz rodzaj przetargu;
2) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg;
3) wysokość ceny wywoławczej;
4) najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot przetargu;
5) imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;
6) wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny;
7) wnioski i oświadczenia osób obecnych w czasie prowadzenia przetargu;
8) wzmiankę o odczytaniu protokołu.
2. Protokół przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona jako nabywca.
 
§ 8.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia wraz z 22 % podatkiem VAT niezwłocznie po wygraniu przetargu, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
 
§ 9.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 
§ 10.
 Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ( licytacji) na sprzedaż autobusu zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Damnica oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu w dniach od 7 sierpnia 2008 roku  do dnia przeprowadzenia przetargu.
 
§ 11
 W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Pomocniczo mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957)
Wójt
mgr Maria Janusz
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-08-13 11:44:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-08-13 12:22:09)

 
 
liczba odwiedzin: 7666095

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X