☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 24.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 66/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn: ?Wykonanie instalacji centralnego.."

ZARZĄDZENIE NR 66/2008

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 31 lipca 2008 roku

 

w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn: „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią na paliwo stałe oraz zewnętrznymi schodami do kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Damnicy w ramach realizowanego Remontu oraz przebudowy części obiektu Urzędu Gminy w Damnicy”

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art.19 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zarządza się co następuje:

 

§1

1.      Powołuje się Komisję Przetargową do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału  postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego pn: „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią na paliwo stałe oraz zewnętrznymi schodami do kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Damnicy w ramach realizowanego Remontu oraz przebudowy części obiektu Urzędu Gminy w Damnicy” w następującym składzie:

1)      Gontek Jan – Przewodniczący Komisji

2)      Maria Boryła – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3)      Harmacińska Andżelika - Członek Komisji

4)      Osiewicz Teresa - osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia – Członek Komisji

5)      Włodarczyk Anna – Sekretarz Komisji

§2

1.      Do zadań Komisji Przetargowej w szczególności należy:

1)      Dokonanie oceny złożonych ofert :

·      sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym i prawnym,

·      dokonanie oceny ofert zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w dokumentacji przetargowej,

·      dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty,

·      sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu i przedłożenie go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy,

·      rozpatrzenie protestów.

2)      Członkowie komisji obowiązkowo uczestniczą we wszystkich pracach komisji, dla skuteczności czynności podejmowanych przez komisję wymagana jest obecność co najmniej 3 jej członków.

3)      Komisja swoją pracę kończy w dniu podpisania umowy z wykonawcą zamówienia lub w przypadku unieważnienia postępowania.

 §3

Traci moc Zarządzenie Nr 37/2008 Wójta Gminy Damnica z dnia z dnia 19 maja 2008 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Damnica

mgr Maria Janusz


 
 
liczba odwiedzin: 7578230

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X