☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 83/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania i zasad działania komisji ds. przyjmowania środków trwałych.

ZARZĄDZENIE NR 83  /2008
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 29 sierpnia  2008 roku
 
w sprawie powołania i zasad działania komisji ds. przyjmowania  środków trwałych
  
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 31  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.159 ze zmianami z 2002 roku Nr   23 poz. 230,Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 102 poz. 1056 ,Nr 172. poz.1441,Nr 175 poz. 1457 , z roku 2006 Nr 17 poz. 128,Nr 181 poz. 1337, z roku 2007 Nr 48 poz. 327 )
 
§ 1
     
  Powołuję komisje do spraw :
       a) przyjmowania środków trwałych i wyposażenia w Urzędzie Gminy Damnica i
           Ochotniczej Straży pożarnej w Damnicy   w następującym   składzie :
          1.Buchholz Halina   - przewodniczący
           2. Tomala Izabella   - członek
          3. Kostrzewa Zofia - członek
          4. Imińska Barbara – członek
 
b) przyjmowania środków trwałych do zasobów mienia komunalnego Gminy       Damnica w następującym składzie :
1. Gontek Jan   - przewodniczący.
2. Osiewicz Teresa – członek
3. Pirka Lidia - członek
4. Sabisz Bogusław – członek
        
§ 2
 
  1. Do zadań w/w Komisji należą wszystkie sprawy związane z przejęciem na stan majątkowy środków trwałych w używaniu o charakterze wyposażenia w Urzędzie Gminy Damnica lub stanowiących własność Gminy Damnica
  2. Posiedzenia Komisji odbywać się będą w miarę potrzeb.
                                                             
§ 3
 Podstawą rozpoczęcia przyjęcia jest wypełnienie przez osobę odpowiedzialną         merytorycznie wniosku - wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, z wyszczególnieniem   opisu przejmowanego wyposażenia lub innych składników mienia komunalnego.
 
§ 4
1.      Komisja na tej podstawie sporządza protokół przejęcia środka trwałego.
2               Protokół przyjęcia sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (wzór  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia), oddzielnie dla każdego rodzaju przyjmowanego środka trwałego oraz innych składników majątkowych przyjmowanych do zasobu mienia komunalnego.
3               Protokół z przeprowadzonych czynności Komisja przedstawia Wójtowi Gminy i  
     Skarbnikowi Gminy w celu zaakceptowania Komisji.
4               Po zakończeniu czynności przyjęcia przewodniczący Komisji przekazuje
         jeden egzemplarz protokołu osobie, która będzie dysponowała składnikiem
         majątku w     celu dopełnienia przez tą osobę obowiązku uaktualnienia
        ewidencji tych   środków.
          Drugi egzemplarz protokołu przewodniczący przekazuje do Referatu
          Finansowego w celu wpisana do ewidencji Urzędu Gminy przejętego
          składnika majątku.
          Trzeci egzemplarz pozostaje w dokumentacji Komisji.
 
§ 5
Podstawę do wpisania do ewidencji księgowej przyjętych środków trwałych i składników majątku  jest dokumentacja   wynikająca z instrukcji inwentaryzacyjnej.
 § 6
 
 Wykonywanie Zarządzenia powierza się przewodniczącym komisji 
 
§ 7
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
mgr Maria Janusz
 

 
 
liczba odwiedzin: 7576747

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X