☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 93/2008 z dnia 4 września 2008 roku zmieniające zarządzenie nr 48/2008 w sprawie powołania zespołu zadaniowego

ZARZĄDZENIE NR 93/2008

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 4 września 2008 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 48/2008 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych celem prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego adaptacji istniejącego budynku administracyjnego wraz z przebudową na przedszkole przy Zespole Szkól w Damnicy z dnia 13 czerwca 2008 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1.    Zmienia się treść § 2 zarządzenia nr 48/2008 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych celem prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego adaptacji istniejącego budynku administracyjnego wraz z przebudową na przedszkole przy Zespole Szkól w Damnicy, poprzez nadanie mu brzmienia :

„W skład zespołu wchodzą:

1.         Ludmiła Wiczkowska – kierownik projektu (stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych),

2.         Teresa Osiewicz - stanowisko ds. inwestycji i ochrony środowiska,

3.         Anna Włodarczyk - stanowisko ds. zamówień publicznych i promocji gminy,

4.         Małgorzata Schulz- stanowisko ds. księgowości budżetowej,

5.         Andrzej Kordylas – operator projektu, zarządzający placówką edukacyjno -przedszkolną.”

 

2.    Zmienia się treść § 3 zarządzenia o którym mowa w punkcie 1-szym, poprzez nadanie mu brzmienia:

            „Ustala się następujący zakres obowiązków dla członków zespołu zadaniowego:

 

1.      Kierownik projektu – stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych:

·         przygotowuje wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami,

·         odpowiada za merytoryczny i finansowy postęp realizacji projektu,

·         zarządza projektem,

·         koordynuje działania zespołu projektowego oraz współpracę z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu,

·         wykonuje projekt zgodnie z wymogami funduszy strukturalnych UE oraz założeniami projektowymi,

·         koordynuje działania, nadzoruje przy pomocy pracownika od inwestycji prace inżynierów, konsultantów i podmiotów zewnętrznych współpracujących przy realizacji projektu,

·         odpowiada za monitoring projektu, a także za ostateczne terminowe opracowanie sprawozdań oraz rozliczeń finansowych przesyłanych do instytucji wdrażającej,

·         przeprowadza kontakt bieżący z instytucją wdrażającą, nawiązuje współpracę z innymi   instytucjami oraz mediami,

2.       Stanowisko ds. inwestycji i ochrony środowiska:

·         zleca przygotowanie dokumentacji technicznej i sprawdza ją pod względem prawidłowości,

·         przygotowuje materiały do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędne do ogłoszenia przetargu wynikającego z zakresu obowiązków,

·         wydaje decyzje środowiskowe, zajmuje się uzgodnieniami m.in. z sanepidem i innymi instytucjami w ramach projektu,

·         sprawdza pod względem prawidłowości przebieg prac budowlanych wykonywanych
w ramach projektu na placu budowy,

·         prowadzi nadzór nad inwestycją

3.      Stanowisko ds. zamówień publicznych i promocji gminy:

·      przygotowuje postępowanie przetargowe przy współpracy pracownika merytorycznego,  wykonując wszystkie czynności z nim związane,

·      opracowuje umowy z wykonawcami robót budowlanych, dostawcami towarów itp., itd.

·      odpowiada za przygotowanie promocji projektu oraz źródeł dofinansowania,

4.      Stanowisko ds. księgowości finansowej:

·         zajmuje się  prowadzeniem wyodrębnionej do celów projektu ewidencji księgowej,

·         odpowiada za kwestie finansowe, czyli prowadzenie wszystkich form płatności i rozliczeń (płace, przelewy), opracowanie dokumentacji księgowej projektu (faktury, umowy, wyciągi bankowe),

·         otwiera rachunek bankowy do obsługi projektu,

·         planuje montaż finansowy przedsięwzięcia,

·         pozyskuje fundusze konieczne do realizacji projektu,

5.      Operator projektu – osoba zarządzająca projektem:

·         udostępnia dane i informacje np. z ewidencji księgowej, karty nauczyciela niezbędne
do przygotowania dokumentacji projektowej,

·         zarządza powstałym majątkiem,

·         wypełnia założenia programowe dla funkcjonowania placówki edukacyjno – przedszkolnej,

·         prowadzi nadzór z ramienia administratora projektu.”

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT GMINY DAMNICA

mgr Maria Janusz


 
 
liczba odwiedzin: 7576716

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X