☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 24.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 107/2008 z dnia 22 września 2008 roku w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn: ?Udzielenie kredytu ...

ZARZĄDZENIE NR 107/2008
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 22 września 2008 roku
 
w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego na realizację zadań termomodernizacyjnych budynków: Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz 3 świetlic - 2”
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art.19 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zarządza się co następuje:
 
§1
1.      Powołuje się Komisję Przetargową do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego na realizację zadań termomodernizacyjnych budynków: Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz 3 świetlic - 2” w następującym składzie:
1)      Janicka Jadwiga – Przewodnicząca Komisji
2)      Schulz Małgorzata- Zastępca Przewodniczącej Komisji
3)      Buchholz Halina – Członek Komisji
4)      Wiczkowska Ludmiła – Sekretarz Komisji
 
§2
1.      Do zadań Komisji Przetargowej w szczególności należy:
1)     Dokonanie oceny złożonych ofert :
·      sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym i prawnym,
·      dokonanie oceny ofert zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w dokumentacji przetargowej,
·      dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty,
·      sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu i przedłożenie go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy,
·      rozpatrzenie protestów.
2)     Członkowie komisji obowiązkowo uczestniczą we wszystkich pracach komisji, dla skuteczności czynności podejmowanych przez komisję wymagana jest obecność co najmniej 3 jej członków.
3)     Komisja swoją pracę kończy w dniu podpisania umowy z wykonawcą zamówienia lub w przypadku unieważnienia postępowania.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
mgr Maria Janusz

 
 
liczba odwiedzin: 7578231

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X