☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów

Zarządzenie Nr   10/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 27 stycznia  2009 roku
 
w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów
 mienia komunalnego gminy Damnica
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami Dz.U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 116 poz. 1203 z 2005 roku Dz.U. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1475 z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) ; art. 37 ust.1 art.40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 zmiany: Dz. U. z 2004 roku Nr 281 poz. 2782, Dz.U. z 2005 roku Nr 130, poz.1087, Nr 169,poz.1420, Nr 175 poz. 1459 z 2006 roku Nr 104 poz. 708 Nr 220 poz. 1600 i poz. 1601 z 2007 roku Dz.U Nr 69 poz. 468) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzeni przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 roku nr 207 poz. 2108) i    Uchwał Rady Gminy Damnica : Nr XXVII/ 189 /08 z dnia  30 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych Gminy Damnica   i Nr XXX/224/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/189/08 w   sprawie wyrażenia   zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
 
 
1.Ogłaszam sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego następującej nieruchomości:
·        Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym – byłej hydroforni o powierzchni 20 m2   - Nr 204/20 o pow. 570m2 położona w miejscowość Damnica ul. Szkolna, księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości KW 33352
2. Treść wykazu zawarta jest w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa.
  
 § 
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                            
 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009  
Wójta Gminy Damnica z dnia
27 stycznia 2009 roku
 
GNiR 7145/2 /09
 
OGŁOSZENIE
w sprawie wykazu   do sprzedaży   nieruchomości w drodze przetargu   nieograniczonego z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica.
 
               Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21   sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity : Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami : z 2004 roku Nr 281 poz. 2782, z 2005 roku Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 roku Nr 69 poz. 468 , Nr 173 poz. 1218, z 2008   roku Nr 59 poz. 369 )   Wójt Gminy ogłasza co następuje:
 
do  sprzedaży w drodze przetargu    nieograniczonego przeznaczona została następująca nieruchomość:
 
 
LP
NR DZIAŁKI
POWIERZCHNIA
ha
Księga wieczysta
MIEJSCOWOŚĆ ULICA
Wartość działki
 W zł
Sposób zbycia
 
 
1.
 
204/20
 
0,0570
 
33352
 
Damnica ul. Szkolna
 
8003,00
Sprzedaż na własność
 
OPIS NIERUCHOMOŚCI :
·        Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Damnica ul. Szkolna stanowi samodzielną działkę budowlaną   w rozumieniu przepisów prawa. Dla działki można ustalić warunki zabudowy . Działka   zabudowana jest budynkiem dawnej hydroforni o pow. 20 m2 . Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym , posiada wartość zerową. Z tego powodu została   pominięta jego wartość w wycenie. Działka   położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością doprowadzenia wody i energii elektrycznej z istniejących sieci. Istnieje możliwość podłączenia   do sieci kanalizacyjnej. Działka   posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną jako działka   204/19 .
 
 
WYKAZ PODLEGA WYWIESZENIU NA TABLICY OGŁOSZEŃ PRZEZ OKRES 21 DNI TJ. OD   DNIA 27 STYCZNIA 2009 ROKU DO DNIA 17 LUTEGO 2009 ROKU
 
    Po upływie okresu podania wykazu do publicznej   wiadomości Wójt Gminy Damnica ogłosi przetarg na zbycie nieruchomości .

 
 
liczba odwiedzin: 7585186

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X